เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคโนโลยีการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำสมัยใหม่ด้วยระบบ IoT” ณ ห้องประชุมประถมใจจิตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยมีนักวิจัย สวทช. และผู้ประกอบการฟาร์มสัตว์น้ำ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ อีกทั้งยังมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การใช้เทคโนโลยี

  • ดร.สรวิศ เผ่าทองศุข ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีสัตว์น้ำแบบบูรณาการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ให้ความรู้เรื่อง “เทคโนโลยีการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำสมัยใหม่”
  • คุณเสกสรรค์ ศาสตร์สถิต นักวิจัยทีมเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ให้ความรู้เรื่อง “เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีชุด Aqua IoT ของ สวทช.”
  • คุณวีระ ศรีสาม ฝ่ายวิชาการชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี ให้ความรู้เรื่อง “การลดต้นทุนฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำสมัยใหม่และการประกอบใบพัดตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยตนเอง”
  • การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ “การใช้เทคโนโลยีการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำสมัยใหม่” โดยมีคุณพัชรินทร์ จินดาพรรณ เจ้าของฟาร์มเลี้ยงกุ้งลูกกระต่ายฟาร์ม คุณณัฐพล พุ่มพา ผู้จัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้ง ลูกกระต่ายฟาร์ม และ ดร.สรวิศ เผ่าทองศุข ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้เทคโนโลยี Aqua IoT บริหารจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ ดำเนินการเสวนาโดย ดร.สราวุธ ศิริวงศ์ คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ในช่วงท้ายกิจกรรม ดร.สรวิศ ได้สาธิตการเจือจางน้ำจากบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อตรวจวัดค่าไนไตร์ทด้วยน้ำยาชุดตรวจภาคสนาม และวัดค่าผ่านเครื่อง SpectroKit ที่เป็นอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพของสารเคมีในน้ำแทนการอ่านค่าสีด้วยตาเปล่าบนกระดาษเทียบสี การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมในสถานที่และผ่านระบบออนไลน์ รวมกว่า 70 คน ต่างได้รับทั้งความรู้และเทคนิคการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักวิจัยและผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตวน้ำ อีกทั้งคณะผู้จัดงานยังได้รับโจทย์ความต้องการด้านความรู้และเทคโนโลยีจากผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมครั้งต่อไปอีกด้วย

อนึ่ง กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการ “การพัฒนาสถานีเรียนรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดจันทบุรี” โดยความร่วมมือระหว่าง สวทช.-มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

# # #

สท.-ม.บูรพาฯ จันทบุรี จัดเต็มอบรม “เทคโนโลยีการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำสมัยใหม่ด้วยระบบ IoT”