จากบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษา ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) รวมถึงการพัฒนาบุคลากรร่วมกันนั้น  

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) สวทช. ได้รับมอบหมายให้พัฒนาความร่วมมือ “การพัฒนาสถานีเรียนรู้ด้านเกษตร” กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ จึงได้นำร่องจัดตั้งแหล่งเรียนรู้การเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย หรือหนอน BSF จากเศษขยะอินทรีย์ และแหล่งเรียนรู้การบริหารจัดการแปลงปทุมมา สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่ให้ความสำคัญต่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ