หนังสือ สท. ปี 2562
หนังสือ สท. ปี 2563
หนังสือ สท. ปี 2564
หนังสือ สท. ปี 2565
รวมสื่อความรู้เทคโนโลยีด้านเกษตร (ปี 2565)
รู้จัก-รู้ใช้ชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช
ปลูกถั่วเขียวพันธุ์ดีด้วยความรู้
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังด้วยเทคโนโลยี
คู่มือระบบติดตามแจ้งเตือนสภาพบ่อเพาะเลี้ยง (Aqua-IoT)
เกษตรอินทรีย์...วิถี 'ปันบุญ'
การขยายผลและถ่ายทอดเทคโนโลยี Smart farm ด้านเกษตร กลุ่มไม้ผล ภาคตะวันออก
หนังสือ สท.