สานสัมพันธ์ไทย-จีน ร่วมหลักสูตร 2 ปริญญารับ นศ.พยาบาลจีนเรียนพยาบาลรามาธิบดี

          เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รับความไว้วางใจให้เป็นสถาบันแห่งแรกที่ได้ร่วมจัดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 2 ปริญญา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุนหมิง ซึ่งจัดอยู่ใน 10 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

          รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า นับเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ของแวดวงพยาบาลศาสตร์ไทย ที่จะได้ร่วมมือวิชาการกับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งมีความร่วมมือกับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ถึง 6,000 เตียง ซึ่งทั่วโลกได้ประจักษ์ถึงศักยภาพในการรองรับ-ดูแลผู้ป่วยในช่วงวิกฤติ COVID-19 ระบาดทั่วโลกที่ผ่านมา

          จากที่ รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ได้นำทีมผู้บริหาร และคณาจารย์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางไปเยือนเพื่อหารือความร่วมมือวิชาการกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุนหมิง ซึ่งมีที่ตั้ง ณ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน พบว่า ประเทศไทยอยู่ในความนิยมลำดับต้นๆ ของนักศึกษาจีน

          ที่ผ่านมาได้มีการส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างกันและกันอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันเตรียมขยายผลสู่การจัดตั้งหลักสูตร 2 ปริญญาในระดับปริญญาตรี เพื่อรองรับนักศึกษาจีนเข้ามาศึกษาต่ออย่างเป็นทางการ ณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ถือเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้นักศึกษาจีนได้มีโอกาสเดินทางเข้ามาประเทศไทย ร่วมศึกษาแลกเปลี่ยนวิชาการพยาบาล และวัฒนธรรม เพื่อการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างทั้ง 2 ประเทศ

          รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ได้บอกเล่าจากประสบการณ์ดูงานด้านพยาบาลศาสตร์ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนที่ผ่านมา ถึงความแตกต่างของวัฒนธรรมดูแลผู้ป่วยของจีนที่น่าศึกษา คือ การเปิดโอกาสให้ครอบครัวของผู้ป่วยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยด้วย ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งตัวผู้ป่วยและการรักษา เนื่องจากพบว่ามีส่วนสำคัญในการสร้างขวัญและกำลังใจต่อผู้ป่วย โดยส่วนใหญ่พอใจที่จะได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัว

          ซึ่งการฝึกนักศึกษาให้สำเร็จการศึกษาออกไปเป็น “พลเมืองโลก” (Global Citizen) ถือเป็นเป้าหมายหลักของหลักสูตร โดยในการทำความเข้าใจผู้ป่วย จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างร่วมด้วย

          ตามแผนที่วางไว้ หลักสูตรฯ จะจัดการเรียนการสอนแบบนานาชาติ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสื่อสาร เปิดให้นักศึกษาจีนได้เรียนทั้งที่จีนและไทย แห่งละ 2 ปี และจะได้รับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากทั้ง 2 สถาบัน ปัจจุบันหลักสูตรฯ อยู่ระหว่างการรับรองจากสภาการพยาบาล ในอนาคตจะขยายสู่ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อต่อยอดโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาจีนในประเทศไทยในระดับที่สูงขึ้นไป

          และจะใช้เป็นต้นแบบในการจัดหลักสูตรสำหรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย อาทิ อินเดีย บรูไน และฮ่องกง ฯลฯ ต่อไป

          ร่วมพัฒนาวิชาการพยาบาลศาสตร์ให้เติบโต และยั่งยืน จากระดับประเทศ สู่ระดับโลก ด้วยมาตรฐานคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยอาเซียน AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance) และการได้รับการประกาศเป็น ACEN Candidacy จาก ACEN – Accreditation Commission for Education in Nursing สหรัฐอเมริกา ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่พร้อมพิสูจน์อุ่นไอมิตรภาพไทย – จีน มหาวิทยาลัยมหิดลด้วยพลัง “ปัญญาของแผ่นดิน”

          ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่ www.mahidol.ac.th


สัมภาษณ์ และเขียนข่าวโดย
ฐิติรัตน์ เดชพรหม
นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ) งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2849-6210

About Author