Line Track Skip to content

นาโนโรโบติก พิชิตมะเร็ง

นาโนโรโบติก พิชิตมะเร็ง

รายละเอียด:

The Future of Nanorobotics : A Revolution Era of Medical Treatment

นาโนโรโบติก พิชิตมะเร็ง

The Future of Nanorobotics: A Revolution Era of Medical Treatment

         เนื่องด้วย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการสร้าง สนับสนุน และส่งเสริม ศักยภาพของนาโนเทคโนโลยี ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ให้กับสังคม ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม และสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนในประเทศให้มีความพร้อมในการรับข่าวสารข้อมูลนาโนเทคโนโลยีทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน และเพื่อตอบโจทย์นโยบาย BCG economy ด้านการแพทย์สมัยใหม่ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) ให้ความสำคัญในการศึกษา ค้นคว้าวิจัยที่ประยุกต์ใช้นวัตกรรมนาโนโรบอทต่อสู้กับมะเร็งในอนาคต และเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายได้สูงที่สุด การกำหนดแผนที่นำทางและวัตถุประสงค์ในแต่ละช่วงงานวิจัยผ่านกลไกความร่วมมือทั้งระดับภายในประเทศและต่างประเทศจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง 

         ปัจจุบันประเทศไทยมีเครือข่ายทีมวิจัยด้านนาโนโรบอทเพื่อต่อสู้กับมะเร็งในอนาคต โดยเครือข่ายดังกล่าวประกอบด้วย นักวิจัย บุคลากรในมหาวิทยาลัย ทีมวิจัยเทคโนโลยีขั้นสูง บุคลากรทางการแพทย์ และผู้แทนจากกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมาร่วมระดมสมอง แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อออกแบบกลไกการทำงานเชิงเทคนิคของหุ่นยนต์ระดับนาโน ทั้งนี้ ประโยชน์ของการทำงานด้านนาโนโรบอท คือ การสร้างความตระหนักทั้งในด้านเทคโนโลยีและวิสัยทัศน์ในอนาคต เพื่อเตรียมพร้อมสู่การสร้างกำลังคน และส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการสร้างบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านนาโนโรบอทผ่านเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันศึกษาและสถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 

         งานสัมมนา เรื่อง “The Future of Nanorobotics : A Revolution Era of Medical Treatment” ดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุตินานาชาติ ได้แก่ Prof. Sylvain Martel จาก Polytechnique Montreal ประเทศแคนาดา และ Prof. Kazunori Kataoka จากสถาบัน Innovation Center of NanoMedicine (iCONM) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นวิทยากรด้านนาโนโรโบติกส์ระดับแนวหน้าของโลก

หัวข้อหารือ ประกอบด้วย
1) ความสำคัญและประโยชน์ของ Nanorobotics
2) อัพเดตข้อมูล/ทิศทาง Nanorobotic ใน 10 ปีข้างหน้า
3) แนวโน้มประโยชน์จากมุมมองแพทย์
4) เหตุผลที่ควรลงทุนและ Positioning สู่การเป็น Game Changer

วิดีโอบันทึกการสัมมนา

กำหนดการ

วันที่ 26 มีนาคม 2564

09.00 – 12.00 น.

งานเสวนา “นาโนโรโบติก พิชิตมะเร็ง”

(The Future of Nanorobotics: A Revolution Era of Medical Treatment)

ดำเนินรายการโดย คุณสุทธิชัย หยุ่น

ผู้ร่วมเสวนา

 1. Prof. Sylvain Martel,
  Director, NanoRobotics Laboratory – Polytechnique Montréal ประเทศแคนาดา
 2. Prof. Kazunori Kataoka,
  Director General, Innovation Center of NanoMedicine (iCONM), Kawasaki Institute of Industry Promotion ประเทศญี่ปุ่น
 3. ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง
  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 1. ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร
  ผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO STEM-ED)
 1. คุณเฉลิมพล ปุณโณทก
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด
 1. ดร.เดือนเพ็ญ จาปรุง
  ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยวัสดุตอบสนองและเซ็นเซอร์ระดับนาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ในระหว่างการเสวนา จะมีการเปิดวิดีโอจากวิทยากรต่างประเทศ 2 วิดีโอ ซึ่งวิทยากรต่างประเทศผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่านให้เกียรติบันทึกเทปไว้เพื่อร่วมเสวนา

1. วิดีโอ Medical Nanorobotics: More Real Than Fiction ระยะเวลาประมาณ 20 นาที บรรยายโดย Prof. Sylvain Martel, Director, NanoRoboticsLaboratory – Polytechnique Montréal ประเทศแคนาดา

2. วิดีโอ Initiatives of Nanorobotics at iCONM toward “In-Body Hospitals” ระยะเวลาประมาณ 20 นาที บรรยายโดย Prof. Kazunori Kataoka, Director General, Innovation Center of NanoMedicine (iCONM), Kawasaki Institute of Industry Promotion ประเทศญี่ปุ่น

เกี่ยวกับวิทยากร:

Tag

รายการสัมนา

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

บริการของ สวทช.

สวทช. สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น ลดความเสี่ยงของการลงทุนวิจัยพัฒนา และเข้าใจการทาธุรกิจเทคโนโลยีดียิ่งขึ้น

การถ่ายทอดเทคโนโลยี

การเงิน ภาษี และมาตรการส่งเสริม

กลไกส่งเสริมธุรกิจ SMEs / Start-up

การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางวิทยาศาสตร์ และนิคมวิจัยของประเทศ

สอบถามบริการ สวทช.

ติดต่อ ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์
E-mail: brc@nstda.or.th
Call center: 02 564 8000