Line Track Skip to content

ยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูง บนพื้นฐานวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ

ยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูง บนพื้นฐานวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ

รายละเอียด:

ยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูง บนพื้นฐานวัฒนธรรม
และความหลากหลายทางชีวภาพ

ยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูง บนพื้นฐานวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ

Enhancing Hi-value Tourism with Cultural and Biodiversity

       “แพลตฟอร์มนวนุรักษ์” การบูรณาการข้อมูลวัฒนธรรมดิจิทัลให้สามารถเชื่อมโยงและใช้งานในรูปแบบเปิด (linked data and open data) และพัฒนาโมดูลต่างๆ เพื่อขยายแพลตฟอร์มดิจิทัลให้รองรับการนําไปใช้ในบริบทการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งเสริมการนําข้อมูลดิจิทัลที่มีชุมชนเป็นเจ้าของข้อมูลไปต่อยอด โดยภาคเอกชนที่มีแพลตฟอร์มสินค้า  สามารถนํามาเชื่อมโยงกับข้อมูลเฉพาะของชุมชนและสร้างเป็นมูลค่าเพิ่มได้ เกิดการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว และสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ ยกระดับปราชญ์ชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อดึงความรู้ที่เป็น tacit knowledge ในการสร้างอัตลักษณ์การท่องเที่ยว 

       ทั้งนี้ประเด็นในการเสวนาจะประกอบด้วยแง่มุมต่างๆ ได้แก่
       1) ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
       2) การรวบรวม การจัดเก็บ และการเชื่อมโยงข้อมูลวัฒนธรรมดิจิทัล
       3) การใช้ประโยชน์ข้อมูลวัฒนธรรม ชีวภาพอัตลักษณ์ชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน
       4) การประยุกต์วัฒนธรรมดิจิทัลสู่บริบทการท่องเที่ยวทางวีชวภาพอัตลักษณ์ชุมชน

วิดีโอบันทึกการสัมมนา

กำหนดการ

วันที่ 29 มีนาคม 2564

13.00 – 13.15 น.

พิธีกร กล่าวต้อนรับ และแนะนำวิทยากร

13.15-13.30 น.

กล่าวเปิดการเสวนา หัวข้อ “ยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูง บนพื้นฐานวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ”   

โดย  ดร.กัลยา อุดมวิทิต
รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

13.30-15.30 น.

การเสวนา ในหัวข้อ 

“ยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูง บนพื้นฐานวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ”   

1. นางสาววัชรี ชูรักษา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

2. อาจารย์ ดร.อดิพล เอื้อจรัสพันธุ์
รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. อาจารย์ประสาน เสถียรพันธุ์
ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์บ้านแพรก
โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ จ.พระนครศรีอยุธยา

4. นายสมศักดิ์ บุญคำ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท โลเคิล อไลค์จำกัด (Local Alike Co,.Ltd)

5. ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ
ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AINRG) 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

 

ดำเนินรายการโดย  นายสุภงช์ ไชยวงศ์  
นักวิชาการ งานพัฒนากำลังคนด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ ศอ.

15.30-16.00 น.

ถาม-ตอบ

16.00 น.

กล่าวปิดการเสวนา

เกี่ยวกับวิทยากร:

Tag

รายการสัมนา

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

บริการของ สวทช.

สวทช. สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น ลดความเสี่ยงของการลงทุนวิจัยพัฒนา และเข้าใจการทาธุรกิจเทคโนโลยีดียิ่งขึ้น

การถ่ายทอดเทคโนโลยี

การเงิน ภาษี และมาตรการส่งเสริม

กลไกส่งเสริมธุรกิจ SMEs / Start-up

การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางวิทยาศาสตร์ และนิคมวิจัยของประเทศ

สอบถามบริการ สวทช.

ติดต่อ ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์
E-mail: brc@nstda.or.th
Call center: 02 564 8000