NAC 2018 | การประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 14 - NSTDA Open House 2018

          สวทช. และประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ร่วมเปิดบ้านเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมและนักลงทุนที่สนใจ ได้เยี่ยมชมผลงานวิจัยที่โดดเด่นและหลากหลายจากศักยภาพของบุคลากรวิจัยและห้องปฏิบัติการ ที่มีเครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยของ สวทช. ทั้งยังมีบุคลากรด้านพัฒนาธุรกิจที่พร้อมให้คำปรึกษาให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียกระดับคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันได้

 
กลุ่มเป้าหมาย

 
มาแล้วจะได้อะไร?

วันและสถานที่จัดกิจกรรม
ภาคเอกชน (Startup, SMEs,บริษัทขนาดใหญ่) ที่มีความสนใจพัฒนาและลงทุนธุรกิจเทคโนโลยี - พบกับนักวิจัยตัวจริงและเทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอดไปสร้างธุรกิจ
- บริการให้คำปรึกษา และบริการสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อต่อยอดและพัฒนาธุรกิจ
- โอกาสเจรจาจับคู่ธุรกิจ
วันที่ 12-13 มีนาคม 2561
(วันละ 2 รอบ-เช้า/บ่าย)
ณ  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
จ.ปทุมธานี

 

เส้นทางการเยี่ยมชมแบ่งเป็นกลุ่มตามอุตสาหกรรมมุ่งเน้น ดังนี้

       1. กลุ่ม-อาหารเพื่ออนาคต

       2. กลุ่ม-ระบบขนส่งสมัยใหม่

       3. กลุ่ม-สุขภาพและคุณภาพชีวิต

       4. กลุ่ม-อุตสาหกรรมฐานเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

       5. กลุ่ม-นวัตกรรมเพื่อการเกษตรยั่งยืน