NAC 2018 | การประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 14 - ติดต่อเรา


                                   

 

สอบถามข้อมูลการจัดงาน ติดต่อที่

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0-2564-7000
Call Center : 0-2564-8000

 

อาคารจัดงานและจุดลงทะเบียน

- อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC)
- อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2)
- บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร (SSH)

 

สอบถามข้อมูลการสัมมนาวิชาการเพิ่มเติม ติดต่อที่

1) สัมมนาวิชาการ
    โทรศัพท์ : 02-564 7000 ต่อ 4679 และ 4680
2) S&T Job Fair
    โทรศัพท์ : 02-564 7200 ต่อ 5396
3) NSTDA Open House
    โทรศัพท์ : 02-564 8000
4) กิจกรรมสนุกคิดนักวิทย์น้อย
    โทรศัพท์ : 02-529 7100 ต่อ 77207 และ 77215