NAC 2018 | การประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 14 - นิทรรศการ
สามารถเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่วันที่ 9 ถึง 13 มีนาคม 2561
   
  โซนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน ฯ
  โครงการพัฒนานักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
  โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช.
  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนโสตศึกษา
  โครงการคืนความสุขในการบดเคี้ยว (Digital Dentistry)
  ความร่วมมือระหว่างไทยกับสภาวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้านนาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
  ความเชี่ยวชาญนักอนุกรมวิธานในประเทศไทย
  โครงการสื่อสาระออนไลน์ฯ MOOC/OER
   
งานวิจัย 5 ประเด็นมุ่งเน้น ตอบโจทย์ประเทศไทย
  1. โซนเกษตรสมัยใหม่
  plant factory
  ฐานข้อมูลข้าว
  Biocontrol
  ชุดตรวจโรคพืช
  Aqua Series
  ชาวเกษตร
  Microarray Reader
  Cassava Root Phenotyping
  โครงความร่วมมืองานวิจัยทางด้านเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy) เพื่อความยั่งยืน ระหว่าง สถาบัน Forschungszentrum Jülich สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และ สวทช.
  Plant screening system
   
  2.โซนอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
  ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย (TBRC)
  การใช้ประโยชน์จากเห็ด
  Biorefinery
  โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ หรือ NBF
  bioprocess facility
  biogas
   
  3.โซนอาหารเพื่ออนาคต
  functional ingredient
  food safety
  Traceability
   
  4.โซนสุขภาพและคุณภาพชีวิต
  นวัตกรรมด้าน Human-centric Design สำหรับผู้สูงอายุ
  แผ่นรองฝ่าเท้าเฉพาะบุคคล (Customized insole)
  บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบแปลงเสียงพูดเป็นข้อความ (Captioned phone service)
  เครื่องมือแพทย์และนวัตกรรมสุขภาวะผู้สูงอายุและคนพิการ
  อุปกรณ์ช่วยฝึกการหายใจเพื่อลดภาวะความดันโลหิตสูง
  ระบบถอดความเสียงพูดแบบทันต่อเวลาผ่านระบบสื่อสารทางไกล
   
  5.ระบบขนส่งสมัยใหม่
  ต้นแบบรถยนต์รางขนาดเบาวิ่งบนรางรถไฟมิเตอร์เกจหรือถนน
  แบตเตอรี่แพ็ค
  สถานีชาร์จ (จุใจ)
  ระบบติดตามรถประจำทาง รถบริการ รถโดยสาร (NSTDA Tram)
   
  โซนเกษตรและชุมชน
  กิน-อยู่ รู้ค่า ด้วยวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน
   
   
  โซนสมุนไพร NSTDA Thai Herb innovation
  นวัตกรรมนาโนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและยาด้วยสมุนไพร
   
  Creative Zone
  Creative Learning
  The Xvolution
  Creative Education and Research
  CanSat Thailand 2017
  โครงการ Asian Try Zero-G 2018
   
  โซนงานวิจัยพร้อมถ่ายทอด
  สูตรองค์ประกอบของธาตุอาหารสำหรับพืชไร้ดิน
  สูตรองค์ประกอบของธาตุอาหารพืชสำหรับใช้ฉีดพ่นทางใบ
  ชุดตรวจ Cucurbits 3-in-1 Easy Kit
  ENZboost: เอนไซม์เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ของอาหารสัตว์
  เบต้ากลูแคนจากเชื้อราเพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
  Cloud nose
  สายวัด
  ThEPS สารยืดอายุน้ำยางสดเพื่อการผลิตยางแผ่น
  บรรจุภัณฑ์ Active PAKTM BPW50 สำหรับผลิตผลสดที่มีอัตราการหายใจสูง
  N-Breeze แผ่นกรองนาโน
  B-Fresh
   
  โซนงานวิจัยเพื่อความยั่งยืน
  Kitchen Insight มองได้ลึกในห้องครัว...มากกว่าที่ตาเห็น
  โครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริด จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต ITC
  CCTV For Smart City
  เห็ดทรัฟเฟิลและเห็ดเรืองแสง
  หุ่นยนต์อุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีโอเพ่นซอร์ส
  ระบบระบุตำแหน่งภายในอาคารด้วยเทคโนโลยีบลูทูธพลังงานต่ำ (อยู่ไหน 3 มิติ)
  ระบบวินิจฉัยและให้คำแนะนำการสร้างกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อยกระดับการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110
(The Diagnosis and Recommendation System to Guide SMEs in Enhancing the Software Development based on ISO/IEC 29110 - DIGEST)
  ระบบสร้างแผนที่ 3 มิติ ด้วยเทคโนโลยีไลดาร์ (LI-MA)
  TTRS (Thailand Technology Rating System)
  ผลิตภัณฑ์ยางไทยแข่งขันก้าวไกลต้องมีมาตรฐาน
   
  โซนภาคเอกชน
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่านไทย เวอร์ชั่น 3 สำหรับลีนุกซ์เซิร์ฟเวอร์ (Arnthai OCR engine V.3)
  บริษัท อาปิโก ไอทีเอส จำกัด
  บริษัท ไบโอไซ (ไทยแลนด์) จำกัด
  บริษัท เฮเดล เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  บริษัท อูวา ซอฟท์ จำกัด
  บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จำกัด
  บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด (IDG)
  บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด (GIB)
  บริษัท เวทโปรดักส์ รีเซิร์ช แอนด์ อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (VRI)
  บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด
  บริษัท โพลีพลาสติกส์ มาร์เก็ตติ้ง (ที) จำกัด
  บริษัท สมาร์ท ไซเอนซ์ จำกัด
  บริษัท เกรทเทค ไซเบอร์เนติกส์ จำกัด
  บริษัท เจ วาย อินโนเวชั่น จำกัด
  บริษัท ซิสเต็มส์สโตน จำกัด
  บริษัท แอลโคแทค จำกัด