เยี่ยมชมเอกชน

396x2103_Artboard 5

** ขออภัยกิจกรรมนี้มีผู้ลงทะเบียนครบจำนวนแล้ว **
** ผู้ที่สนใจกิจกรรม Walk-in หน้างาน สวทช. จะจัดกลุ่มให้ท่านตามที่เหมาะสม **

รายละเอียดและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม :

งานเปิดบ้าน สวทช. ปี 4 เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 12  ในวาระครบรอบ   25 ปีของการก่อตั้งสวทช.  ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4  เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมและนักลงทุน ที่สนใจ ได้เยี่ยมชมผลงานวิจัยที่โดดเด่นและหลากหลายจากศักยภาพของบุคลากรวิจัย และห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยของสวทช.   ทั้งยังมีบุคลากรด้านพัฒนาธุรกิจที่พร้อมให้คำปรึกษาให้แก่ ภาคอุตสาหกรรม ในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียกระดับคุณภาพของสินค้าและบริการ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้แก่ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันได้

อุตสาหกรรมเป้าหมายได้แก่  อุตสาหกรรมอาหาร   /  อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง/ อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์/ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีฐานชีวภาพ / อุตสาหกรรมพลังงาน/ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมที่ต้องการยกระดับตัวเองเป็น Digital Economy

สวทช. เปิดบ้านต้อนรับภาคเอกชนจำนวน 2 วัน
ในวันที่
31 มีนาคม และ 1 เมษายน 2559 วันละ 2 รอบ (เช้าบ่าย)

เส้นทางการเยี่ยมชมแบ่งเป็น กลุ่ม ดังนี้

  • กลุ่มอุปกรณ์การแพทย์เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการและงานวิจัยเพื่อการเฝ้าระวังโรค ( Health&Wellness -1)
  • กลุ่มอุปกรณ์การแพทย์ และเทคโนโลยีทางทันตกรรมแบบครบวงจร (Health&Wellness- 2)
  • กลุ่มอาหารเพื่ออนาคต (Food)
  • กลุ่มเทคโนโลยีสำหรับเครื่องสำอาง (Cosmeceutical)
  • กลุ่มงานวิจัยตอบโจทย์เศรษฐกิจดิจิทัล  (Digital Economy)
  • กลุ่มเทคโนโลยีประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทน (Energy)
  • กลุ่มเทคโนโลยีฐานชีวภาพ  (Bio-Based)
  • กลุ่มวิเคราะห์ทดสอบและการออกแบบทางวิศวกรรม (Testing & Characterization&  Engineering Design &Robotic)


ตารางรอบกิจกรรมเปิดบ้าน สวทช. ปี 4
ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2559

ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ตารางเส้นทางการเยี่ยมชมงานเปิดบ้านสวทช. ปี4  ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

** ขออภัยกิจกรรมนี้มีผู้ลงทะเบียนครบจำนวนแล้ว **
** ผู้ที่สนใจกิจกรรม Walk-in หน้างาน สวทช. จะจัดกลุ่มให้ท่านตามที่เหมาะสม **

ท่านสามารถคลิกที่แต่ละกลุ่มเพื่อดูรายละเอียดการเยี่ยมชม

รอบเช้า 09.00-12.00 น. รอบบ่าย 13.00-16.00 น.
09.00 น. เปิดให้ลงทะเบียนที่ ห้อง Auditorium 113  อาคารส่วนงานกลาง 13.00 น. เปิดให้ลงทะเบียนที่ ห้อง Auditorium 113  อาคารส่วนงานกลาง
09.30 น. ฟังการบรรยาย ภาพรวมงานวิจัยและบริการของสวทช. 13.30 น. ฟังการบรรยาย ภาพรวมงานวิจัยและบริการของสวทช.
31 มีนาคม 2559 >> กลุ่มอุปกรณ์การแพทย์
เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการและ
งานวิจัยเพื่อการเฝ้าระวังโรค
>>กลุ่มอาหารเพื่ออนาคต-1 >>กลุ่มอาหารเพื่ออนาคต-1 31 มีนาคม 2559 >>กลุ่มอุปกรณ์การแพทย์
และเทคโนโลยีทางทันตกรรมแบบครบวงจร
>>กลุ่มอาหารเพื่ออนาคต-2 >>กลุ่มเทคโนโลยีสำหรับเครื่องสำอาง
1 เมษายน 2559 >>กลุ่มงานวิจัยตอบโจทย์เศรษฐกิจดิจิทัล >>กลุ่มเทคโนโลยีประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทน >>กลุ่มเทคโนโลยีประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทน  1 เมษายน 2559 >>กลุ่มอาหารเพื่ออนาคต-2 >>กลุ่มเทคโนโลยีฐานชีวภาพ >>กลุ่มวิเคราะห์ทดสอบและ
การออกแบบทางวิศวกรรม
พาเยี่ยมชมอาคาร INC2 พื้นที่สำหรับให้ภาคเอกชนเช่าเพื่อทำการวิจัยและพัฒนา พาเยี่ยมชมอาคาร INC2 พื้นที่สำหรับให้ภาคเอกชนเช่าเพื่อทำการวิจัยและพัฒนา
12.00น.    รับประทานอาหารกลางวัน + เจรจาธุรกิจ  16.00น.    รับประทานอาหารว่าง+ เจรจาธุรกิจ

“ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชม สำหรับภาคเอกชนเท่านั้น” 

** เปิดลงทะเบียนตั้งแต่ วันนี้ 19  กุมภาพันธ์ – 30  มีนาคม 2559 หรือเมื่อมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวน **

หมายเหตุและเงื่อนไข:
(1) ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชม สำหรับภาคเอกชนเท่านั้น กรณีผู้ที่สนใจในสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานราชการ กรุณาติดต่อ NSTDA Call Center 0 2564 8000 เพื่อประสานงานขอเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะหลังงานได้
(2) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เปิดสำหรับการลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น  กรณีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเภทลงทะเบียนหน้างาน (Walk in) จะได้เข้าร่วมกิจกรรมในกลุ่มที่ สวทช. จะจัดให้ตามความเหมาะสม
(3) ผู้ที่ลงทะเบียนแต่ละท่านสามารถเลือกกลุ่มเยี่ยมชมได้มากกว่า 1 กลุ่ม โดยที่เวลาต้องไม่ทับซ้อนกัน
(4) กรณีรอบกลุ่มที่ท่านสนใจเต็ม สวทช. ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกลุ่มที่ใกล้เคียงให้ท่าน
(5) ทาง สวทช. ได้จัดเตรียมอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมรอบเช้าและอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมรอบบ่าย ภายหลังกิจกรรมเยี่ยมชมขอเชิญเยี่ยมชมบริเวณกิจกรรม Food Innovation Network   ซึ่งประกอบด้วยบูธงานวิจัยด้านอาหารต่างๆ จาก สวทช. และจากภาคเอกชนที่เป็นพันธมิตรกับ สวทช. และ กิจกรรมจับคู่ธุรกิจเพื่อพูดคุยในรายละเอียดความสนใจของท่าน
(6) สวทช.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการลงทะเบียนเข้าเยี่ยมชมฯ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(7) เมื่อท่านลงทะเบียนผ่านระบบแล้วกรุณารอการยืนยันจากทีมงานอีกครั้ง หากไม่ได้รับติดต่อภายใน 2 สัปดาห์ กรุณาติดต่อที่ E-mail : opennstda@nstda.or.th

**  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ NSTDA Call Center 02-564-8000 **