ตารางการสัมมนา NAC2016 วันที่ 29 มีนาคม 2559

ตารางการสัมมนา NAC2016 ในแต่ละวัน
29mar-icon 30mar-iconคลิกดูข้อมูล 31mar-iconคลิกดูข้อมูล 1Apr-iconคลิกดูข้อมูล 2Apr-iconคลิกดูข้อมูล
ห้องประชุม 29 มีนาคม 2559
เช้า บ่าย
CC-305 > การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) – กลุ่มปิด
icon-pdf3
SSH ออดิทอเรียม > อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย” (กลุ่มปิด)
icon-pdf3

* หมายเหตุ  วันที่ 29 มีนาคม เป็นหัวข้อสัมมนาเฉพาะกลุ่ม (กลุ่มปิด)