ความเป็นมา

การประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2559

25 ปี สวทช. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่ออนาคตเศรษฐกิจและสังคมไทย”
(
25 Years of NSTDA: Science and Technology for Thailand Economy and Society)

30 มีนาคม – 2 เมษายน 2559 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี


วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับความสามารถของภาคการผลิตและบริการ ตลอดจนลดความลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย และสร้างฐานระยะยาวที่นำไปสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน

16206_10203680739475899_5848121024379816804_n (1)

สวทช. ให้การสนับสนุนและดำเนินงานวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ผู้ใช้ ทั้งภาคการผลิตและบริการ และภาคชุมชนสังคม ในวาระที่ สวทช. จะครบวาระการก่อตั้งในปี 2559 การประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2559 จึงจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “25 ปี สวทช. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่ออนาคตเศรษฐกิจและสังคมไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยของ สวทช. ที่เป็นรูปธรรมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์ และผลงานวิจัยที่เป็นการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างความเจริญให้กับประเทศ ในปีนี้มุ่งเน้นการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้เพื่อการขับเคลื่อนประเทศในกลุ่มคลัสเตอร์ต่างๆ อาทิ เกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม การผลิตและบริการ ชุมชนสังคม รวมถึงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ผู้ใช้ แนวโน้มโลก…โจทย์ที่ท้าทายสำหรับประเทศไทย และการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับแนวโน้มดังกล่าว โดยมีตัวอย่างหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจ อาทิ

 • เทคโนโลยีโอมิกส์เพื่อการปลูกข้าวอย่างมั่งคั่งและยั่งยืน
 • พลังชุมชน พลังวิทยาศาสตร์ พลังชาติ ช่วยเกษตรกรไทย
 • โรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ: จากประสบการณ์สู่การเตรียมความพร้อมเพื่ออนาคต
 • จาก “การค้นพบยาต้านมาลาเรีย P218” สู่ “โอกาสและความท้าทายในด้านการพัฒนายาในประเทศไทย”
 • 10 ปี WEEE & RoHS อุตสาหกรรมไทยรอดมาได้อย่างไร
 • Bio-based materials กับ ทิศทางอุตสาหกรรมไม้ไทย
 • นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต
 • อดีต ปัจจุบัน อนาคต อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
 • สถานการณ์น้ำเค็มรุกล้ำในประเทศไทย และการเปลี่ยนน้ำทะเลเป็นน้ำจืดเพื่อการมีน้ำใช้
 • นวัตกรรมภาษาสู่สังคมอาเซียน
 • แนวโน้มโลก ความท้าทายของประเทศ และบทบาทของ วทน. ในทศวรรษหน้า
 • บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร: จากพระมหากรุณาธิคุณสู่เส้นทางนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์

นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของ สวทช. และภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน มหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกิจกรรมสำหรับภาคเอกชน