นิทรรศการ NAC 2016


นิทรรศการ
NAC 2016

25 ปี สวทช. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่ออนาคตเศรษฐกิจและสังคมไทย

โซนนิทรรศการเทิดพระเกียรติ

 • รู้รับ… ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
 • โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติ
 • การพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ของเยาวชนบ้านพินิจสู่การสร้างสรรค์ การ์ตูนไลน์
 • การพัฒนาศักยภาพคนพิการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • โครงการตามดำริในการพัฒนากำลังคนด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศกับ SKKU
 • ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
 • การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (NSC/YSC)
 • บัวหลวงเพื่อมิวอายส์
 • โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา
 • โครงการ Global Young Scientists Summit (GYSS)
 • โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี
 • โครงการนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น
 • โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
 • โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย
 • โรงเรียนต้นแบบด้านการศึกษาสำหรับชุมชนชายขอบ
 • โครงการผลิตภัณฑ์จากน้ำมันเมล็ดชาน้ำมัน

โซนอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ

 • งานบริการวิเคราะห์ ทดสอบ NCL & NANC
 • ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. ( NCTC )
 • โรงงานต้นแบบผลิตเครื่องสำอาง
 • ฉลาก NanoQ มาตรฐานผลิตภัณฑ์นาโน
 • การพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง
 • Better living (CCTV Show Case for Smart City)
 • งานบริการวิเคราะห์ทดสอบ
 • ยางล้อตันประหยัดพลังงาน
 • ยางรองรางรถไฟ
 • Electrical and Electronic Products Testing Center (PTEC)

โซนสุขภาพ การแพทย์

 • Q-Acne แผ่นแปะสิวจากสารสกัดธรรมชาติ
 • Sericin from Thai silk (NCM) เครื่องสำอางจากสารสกัดไหม
 • ตัวพายึดเกาะเยื่อเมือกเพื่อผลิตภัณฑ์ในช่องปาก (GreatherPharma)
 • InspecDX กล้องส่องมะเร็งปากมดลูก
 • Journey of P218 and status update
 • ยางวงจัดฟัน
 • ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการป้องกันและควบคุมการระบาดของไข้เลือดออกเชิงรุก

โซนพลังงานและสิ่งแวดล้อม

 • Clean Air เทคโนโลยีการตรวจวัดอากาศ + ไส้กรอง
 • เทคโนโลยีการเคลือบกระจก (ประหยัดพลังงาน)
 • แผนพลังงานทดแทนใน 20 ปี
 • การพัฒนาอุตสาหกรรมจากฐานชีวภาพ (การปรับปรุงพันธุ์อ้อย + Enzyme + Synthetic Biology = Biorefinery)
 • นวัตกรรมบำบัดน้ำมัน

โซนเกษตรและอาหาร

 • B Fresh บรรจุภัณฑ์ตรวจสอบการหมดอายุของอาหาร
 • โครงการวิจัยที่มุ่งผลกระทบเชิงเศรษฐกิจสูง
 • อาหารเพื่อสุขภาพและอาหารสำหรับผู้สูงอายุ (Film , มี Cooking Show) + สารปรับเนื้อสัมผัส/สมบัติรีโอโลยีจากเปลือกส้มโอ
 • การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมกุ้ง
 • อาหาร เกษตร ก้าวไกล ด้วยผลงานวิจัยไบโอเซ็นเซอร์
 • งานวิจัยด้านข้าว

โซนสังคม ชุมชน

 • โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยนาโนเทคโนโลยี
 • การปลูกสาหร่ายด้วย Bio Cup
 • สาหร่ายทุ่น
 • เปิดตัวสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
 • ความร่วมมือ มทร. ล้านนา
 • ถั่วเขียวและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
 • การผลิตหัวเชื้อบิวเวอเรียและเชื้อสดระดับมาตรฐาน (ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สวทช. และ กรมส่งเสริมการเกษตร)
 • วิทยาศาสตร์ในพื้นที่ชนบท Science in Rural area
 • ระบบแปลภาษาอาเซียนสำหรับโดเมน ท่องเที่ยว ASEAN Languages machine translation system for travel domain
 • ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน สวทช. ภาคเหนือ

โซนพัฒนากำลังคน

 • ผลการประกวดโครงงานจากทั่วประเทศภายใต้การดำเนินงานโครงการ TTN
 • Robot Design Contest

โซน Smart City

 • แพลตฟอร์มสื่อสารเพื่อเชื่อมต่อทุกๆสรรพสิ่ง Network  Platform for Internet of Eevryting (NETPIE)
 • ระบบควบคุมการให้น้ำให้สอดคล้องกับความต้องการของพืชตาม สภาวะแวดล้อมต่างๆ
 • ระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตรไทยแบบพกพา Thailand Agriculture Mobile Information System(TAMIS)
 • What2grow
 • ระบบฟาร์มรู้ (FAARM-RU)

โซนอื่นๆ

 • Folk Innovation
 • ผลงานจาก บริษัท ผู้เช่าพื้นที่ของ สวทช. 10 บริษัท
 • Food Innovation Network : FUTURE FOOD : the NEXT for better life