ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 23
ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2563
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

กำหนดการ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
คุณศรายุธ มนตรีมุข
โทร 0 2564 7000 ต่อ 1436 (เวลาราชการ)
E-mail : sarayut@nstda.or.th

หมายเหตุ : มีประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2563