ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 24 ประจำปี 2564

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์ รวม 232 คน (รายชื่อเรียงตามตัวอักษร)

กำหนดการสัมภาษณ์ภาคใต้

วันที่ 6 มีนาคม 2564
ณ อาคารเรียนสถาปัตยกรรมฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายชื่อ กำหนดการสัมภาษณ์ 

วันที่ 7 มีนาคม 2564
ณ อาคาร 3 โรงเรียน มอ วิทยานุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
รายชื่อ กำหนดการสัมภาษณ์ 

วันที่ 10 มีนาคม 2564ณ อาคารวิชาการ 1 ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายชื่อ กำหนดการสัมภาษณ์ 

ผู้ประสานงานภาคใต้
คุณกวิสรา สังข์ชุม (แตงกวา) โทร. 082-811-6357
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กำหนดการสัมภาษณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)

วันที่ 13 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุม C2-123 ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รายชื่อ กำหนดการสัมภาษณ์ 

วันที่ 14 มีนาคม 2564
ณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
รายชื่อ กำหนดการสัมภาษณ์ 

ผู้ประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คุณกุลฒี รัตนรักษ์ (หน่อย) โทร. 099-162-4653
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำหนดการสัมภาษณ์ กรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง ( ภาคกลาง)

วันที่ 20 มีนาคม 2564
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
รายชื่อ กำหนดการสัมภาษณ์
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ
รายชื่อ กำหนดการสัมภาษณ์

วันที่ 21 มีนาคม 2564
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ
รายชื่อ กำหนดการสัมภาษณ์

ลงทะเบียนยืนยันเข้ารับการสัมภาษณ์ ภาคกลางและจังหวัดใกล้เคียง
https://forms.gle/Xi5fBiX5BYD3TRqk6

ผู้ประสานงานภาคกลาง
คุณณัฐวดี (ตาล) โทร. 082-341-2416, 02-470-8394
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กำหนดการสัมภาษณ์ภาคเหนือ

วันที่ 27 มีนาคม 2564
ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
รายชื่อ กำหนดการสัมภาษณ์

วันที่ 28 มีนาคม 2564
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายชื่อ กำหนดการสัมภาษณ์ 

วันที่ 29 มีนาคม 2564
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก
รายชื่อ กำหนดการสัมภาษณ์ 

ลงทะเบียนยืนยันเข้ารับการสัมภาษณ์ ภาคเหนือ
https://forms.gle/Xi5fBiX5BYD3TRqk6

ผู้ประสานงานภาคเหนือ
คุณณัฐวดี (ตาล) โทร. 082-341-2416, 02-470-8394
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบสัมภาษณ์
1. ผู้สอบแต่งกายด้วยชุดนักเรียน
2. ผู้สอบควรมาถึงก่อนเวลารายงานตัวอย่างน้อย 30 นาที
3. อนุญาตให้นำเฉพาะอุปกรณ์เครื่องเขียน ดินสอ ปากกา ยางลบ เข้าห้องสอบเท่านั้น