ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาและบ่มเพาะศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Enrichment Program) ในโครงการสนับสนุนนักเรียนที่มีศักยภาพสูงเพื่อรับการบ่มเพาะผ่านกิจกรรมของโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพื่อเข้าสู่อาชีพวิจัย ภายใต้การสนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) (โครงการ JSTP-SCB) รุ่นที่ 3 ระดับ ม.ปลาย

>>ตรวจสอบรายชื่อ<<
รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการ JSTP-SCB รุ่นที่ 3 ม.ปลาย