ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์ ระดับ ม.ต้น รุ่นที่ 24 รวม 232 คน

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์ รวม 232 คน (รายชื่่อเรียงตามตัวอักษร)

กำหนดการสัมภาษณ์ภาคใต้
วันที่ 6 มีนาคม 2564
ณ อาคารเรียนสถาปัตยกรรมฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายชื่อและกำหนดการสัมภาษณ์ 

วันที่ 7 มีนาคม 2564
ณ อาคาร 3 โรงเรียน มอ วิทยานุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
รายชื่อและกำหนดการสัมภาษณ์ 

วันที่ 10 มีนาคม 2564
ณ อาคารวิชาการ 1 ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายชื่อแลกำหนดการสัมภาษณ์ 

ผู้ประสานงานภาคใต้
คุณกวิสรา สังข์ชุม (แตงกวา) โทร. 082-811-6357

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กำหนดการสัมภาษณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)
วันที่ 13 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุม C2-123 ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รายชื่อและกำหนดการสัมภาษณ์ 

วันที่ 14 มีนาคม 2564
ณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
รายชื่อและกำหนดการสัมภาษณ์ 

ผู้ประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คุณกุลฒี รัตนรักษ์ (หน่อย) โทร. 099-162-4653

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำหนดการสัมภาษณ์ กรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง ( ภาคกลาง)
วันที่ 20 มีนาคม 2564
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
รายชื่อและกำหนดการสัมภาษณ์

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ
รายชื่อและกำหนดการสัมภาษณ์ 

 วันที่ 21 มีนาคม 2564
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ
รายชื่อและกำหนดการสัมภาษณ์ 

ลงทะเบียนยืนยันเข้ารับการสัมภาษณ์ ภาคกลางและจังหวัดใกล้เคียง  https://forms.gle/Xi5fBiX5BYD3TRqk6 

ผู้ประสานงานภาคกลาง
คุณณัฐวดี (ตาล) โทร. 082-341-2416, 02-470-8394

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กำหนดการสัมภาษณ์ภาคเหนือ
วันที่ 27 มีนาคม 2564
ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
รายชื่อและกำหนดการสัมภาษณ์ 

วันที่ 28 มีนาคม 2564
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายชื่อและกำหนดการสัมภาษณ์ 

วันที่ 29 มีนาคม 2564
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก
รายชื่อและกำหนดการสัมภาษณ์

ลงทะเบียนยืนยันเข้ารับการสัมภาษณ์ ภาคเหนือ  https://forms.gle/Xi5fBiX5BYD3TRqk6

ผู้ประสานงานภาคเหนือ
คุณณัฐวดี (ตาล) โทร. 082-341-2416, 02-470-8394

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบสัมภาษณ์

  1. ผู้สอบแต่งกายด้วยชุดนักเรียน
  2. ผู้สอบควรมาถึงก่อนเวลารายงานตัวอย่างน้อย 30 นาที
  3. อนุญาตให้นำเฉพาะอุปกรณ์เครื่องเขียน ดินสอ ปากกา ยางลบ เข้าห้องสอบเท่านั้น