ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 23 ประจำปี 2563

หนังสือเชิญเข้ารับการสัมภาษณ์
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ ม.ต้น รุ่นที่ 23 รวม 269 คน (เรียงรายชื่อตามโรงเรียน)

ภาคเหนือ
สัมภาษณ์ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
สัมภาษณ์ วันที่ 1 มีนาคม 2563
ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
รายชื่อ กำหนดการสัมภาษณ์ภาคเหนือ

สัมภาษณ์ วันที่ 14 มีนาคม 2563
ณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายชื่อ กำหนดการสัมภาษณ์ และ แผนที่ เชียงใหม่  สัมภาษณ์ วันที่ 15 มีนาคม 2563
ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงราย
รายชื่อ กำหนดการสัมภาษณ์ และ แผนที่ เชียงราย

ผู้ประสานงานภาคเหนือ
คุณสิริอร ชูวงศ์ (วา) โทร.080-235-5334
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)
สัมภาษณ์ วันที่ 6 มีนาคม 2563
ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เลย จังหวัดเลย
รายชื่อ กำหนดการสัมภาษณ์ ภาคอีสาน (เลย)
สัมภาษณ์ วันที่ 8 มีนาคม 2563
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
รายชื่อ กำหนดการสัมภาษณ์ ภาคอีสาน (นครราชสีมา)

ผู้ประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คุณกุลฒี รัตนรักษ์ (หน่อย) โทร. 099-162-4653
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง
สัมภาษณ์ วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563
ณ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ
รายชื่อ กำหนดการสัมภาษณ์ และแผนที่ กรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง 

ผู้ประสานงานภาคกลาง
คุณสิริอร ชูวงศ์ (วา) โทร.080-235-5334
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภาคใต้
สัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
ณ อาคารเรียนสถาปัตยกรรมฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายชื่อ กำหนดการสัมภาษณ์ และ แผนที่ ภาคใต้ 

ผู้ประสานงานภาคใต้
คุณกวิสรา สังข์ชุม (แตงกวา) โทร. 082-811-6357
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หมายเหตุ : ในกรณีที่ท่านไม่สามารถมาเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ หรือมีความประสงค์จะสละสิทธิ์
กรุณาแจ้ง คุณสิริอร เบอร์โทรศัพท์ 080 235 5334

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบสัมภาษณ์
1. ผู้สอบแต่งกายด้วยชุดนักเรียน
2. ผู้สอบควรมาถึงก่อนเวลารายงานตัวอย่างน้อย 30 นาที
3. อนุญาตให้นำเฉพาะอุปกรณ์เครื่องเขียน ดินสอ ปากกา ยางลบ เข้าห้องสอบเท่านั้น