ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 23 ประจำปี 2563

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ในช่วงที่ผ่านมา เป็นเหตุให้โครงการฯ ไม่สามารถ ดำเนินการในรูปแบบปรกติแบบเดิมที่ผ่านๆ มาได้
ทางโครงการฯ จึงขอแจ้งปรับการดำเนินการคัดเลือก และประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์ และปรับรูปแบบการสัมภาษณ์ ในสถานการณ์การ แพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ดังนี้

1. การประกาศรายชื่อ จะทยอยประกาศแยกเป็นแต่ละสาขา และรวมถึงการกำหนดวันสัมภาษณ์ด้วย
2. นักเรียนตามรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกให้รับการสัมภาษณ์ แต่ละสาขา จะได้รับการแจ้งรายละเอียดการสัมภาษณ์ทาง e-mail ตาม e-mail ที่นักเรียนได้ให้ข้อมูลไว้ในใบสมัคร
3. การสัมภาษณ์จะดำเนินการในระบบออนไลน์ โดยจะใช้เวลาสัมภาษณ์ ประมาณ 15-20 นาที/นักเรียน 1 คน สำหรับช่องทาง การเข้ารับสัมภาษณ์ออนไลน์จะแจ้งให้ทราบภายหลังการเตรียมตัวเข้ารับการสัมภาษณ์ในเบื้องต้น
1. จัดทำแบบเสนอร่างโครงงานในหัวข้อที่นักเรียนสนใจจะศึกษาเพิ่มเติมจากที่เขียนมาในใบสมัคร
2. Power Point เพื่อนำเสนอและอธิบายรายละเอียดของโครงงานในการสัมภาษณ์มีเวลาในการสัมภาษณ์คนละประมาณ 15-20 นาที แบ่งเป็น
1. การนำเสนอปัญหาของโครงงานที่สนใจศึกษา โดย Power Point ใช้เวลาประมาณ 7-10 นาที
2. ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับปัญหาที่นำเสนอ และความสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีรายชื่อและกำหนดการสัมภาษณ์

กลุ่มคณิตศาสตร์
สัมภาษณ์ วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น.
รายชื่อและเวลาสัมภาษณ์ จำนวน 6 คน 

กลุ่มฟิสิกส์
สัมภาษณ์ วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น.
รายชื่อและเวลาสัมภาษณ์ จำนวน 17 คน

กลุ่มคอมพิวเตอร์
สัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
รายชื่อและเวลาสัมภาษณ์ จำนวน 9 คน 

กลุ่มเคมี
สัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น.
รายชื่อและเวลาสัมภาษณ์ จำนวน 18 คน 

กลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์
สัมภาษณ์ วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563
รายชื่อผู้มีสิทธ์สัมภาษณ์ จำนวน 8 คน

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
สัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น.
รายชื่อและเวลาสัมภาษณ์ จำนวน 11 คน

กลุ่มชีววิทยา-เกษตร
สัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-14.00 น.
รายชื่อและเวลาสัมภาษณ์ จำนวน 39 คน 

*ในกรณีที่นักเรียนมีข้อจำกัดหรือไม่สามารถเข้ารับการสัมภาษณ์
หรือมีความประสงค์สละสิทธิ์การสัมภาษณ์*
กรุณาแจ้งกลับมายัง คุณศรายุธ มนตรีมุข โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1436 (เวลาราชการ)