ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์ออนไลน์

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 24 ประจำปี 2564
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ในช่วงที่ผ่านมา เป็นเหตุให้โครงการฯ ไม่สามารถ ดำเนินการในรูปแบบปรกติแบบเดิมที่ผ่านๆ มาได้ ทางโครงการฯ จึงขอแจ้งปรับการดำเนินการคัดเลือก และประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการสัมภาษณ์ และปรับรูปแบบการสัมภาษณ์ ในสถานการณ์การ แพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ดังนี้

1. การประกาศรายชื่อ จะทยอยประกาศแยกเป็นแต่ละสาขา และรวมถึงการกำหนดวันสัมภาษณ์ด้วย
2. นักเรียนตามรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกให้รับการสัมภาษณ์ แต่ละสาขา จะได้รับการแจ้งรายละเอียดการสัมภาษณ์ทาง e-mail ตาม e-mail ที่นักเรียนได้ให้ข้อมูลไว้ในใบสมัคร
3. การสัมภาษณ์จะดำเนินการในระบบออนไลน์ โดยจะใช้เวลาสัมภาษณ์ ประมาณ 15-20 นาที/นักเรียน 1 คน สำหรับช่องทาง การเข้ารับสัมภาษณ์ออนไลน์จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

การเตรียมตัวเข้ารับการสัมภาษณ์ในเบื้องต้น
1. จัดทำแบบเสนอร่างโครงงานในหัวข้อที่นักเรียนสนใจจะศึกษาเพิ่มเติมจากที่เขียนมาในใบสมัคร
2. Power Point เพื่อนำเสนอและอธิบายรายละเอียดของโครงงานในการสัมภาษณ์มีเวลาในการสัมภาษณ์คนละประมาณ 15-20 นาที แบ่งเป็น
    2.1  การนำเสนอปัญหาของโครงงานที่สนใจศึกษา โดย Power Point ใช้เวลาประมาณ 7-10 นาที
    2.2 ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับปัญหาที่นำเสนอ และความสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที

รายชื่อและกำหนดการสัมภาษณ์ออนไลน์

กลุ่มคณิตศาสตร์
สัมภาษณ์ วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30-14.30 น. รายชื่อและเวลาสัมภาษณ์ จำนวน 4 คน >> (รายชื่อและเวลาสัมภาษณ์)

กลุ่มเคมี
สัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30-16.00 น. รายชื่อและเวลาสัมภาษณ์ จำนวน 10 คน >> (รายชื่อและเวลาสัมภาษณ์)

กลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์
สัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00-11.20 น. รายชื่อและเวลาสัมภาษณ์ จำนวน 11 คน >> (รายชื่อและเวลาสัมภาษณ์)

กลุ่มฟิสิกส์
สัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30-15.30 น. รายชื่อและเวลาสัมภาษณ์ จำนวน 7 คน>> (รายชื่อและเวลาสัมภาษณ์)

กลุ่มคอมพิวเตอร์
สัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30-16.30 น. รายชื่อและเวลาสัมภาษณ์ จำนวน 10 คน >> (รายชื่อและเวลาสัมภาษณ์)

กลุ่มชีววิทยา-เกษตร
สัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. รายชื่อและเวลาสัมภาษณ์ จำนวน 17 คน>> (รายชื่อและเวลาสัมภาษณ์)

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
สัมภาษณ์ วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-15.30 น. รายชื่อและเวลาสัมภาษณ์ จำนวน 21 คน>> (รายชื่อและเวลาสัมภาษณ์)

*ในกรณีที่นักเรียนมีข้อจำกัดหรือไม่สามารถเข้ารับการสัมภาษณ์หรือมีความประสงค์สละสิทธิ์การสัมภาษณ์*
กรุณาแจ้งกลับมายัง คุณศรายุธ มนตรีมุข โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1436 (เวลาราชการ)