ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกำหนดการนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ JSTP 23-3 ม.ปลาย
แจ้งกำหนดการนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3
ของเยาวชนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับ
เด็กและเยาวชน ม.ปลาย รุ่นที่ 23 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM

กำหนดการ
สาขาชีววิทยา-เกษตร :วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564เวลา 09.00-15.00 น

สาขาคอมพิวเตอร์ : วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564เวลา 13.30-17.00 น.

สาขาวิศวกรรมศาสตร์ :วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ : วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30-16.00 น.

สาขาคณิตศาสตร์ :วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น.

สาขาฟิสิกส์ : วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00-17.00 น.

สาขาเคมี : วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00-17.00 น.