ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำหรับเด็กและเยาวชน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 25 ประจำปี พ.ศ. 2565
ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทั้ง 41 คน ด้วยนะคะ

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JSTP ม.ต้น รุ่นที่ 25

ขอให้นักเรียนกรอกข้อมูลยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 ผ่านแบบฟอร์ม 
          https://bit.ly/3R85pnp
          หมายเหตุ : ทางโครงการฯ จะแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมของทางโครงการฯ ตามข้อมูลติดต่อที่นักเรียนได้ให้ไว้

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (กรุงเทพฯ จังหวัดใกล้เคียงและภาคเหนือ)

  โทร. 06 4314 1258, 02 470 8392 (คุณณัฐนนท์)
   e-mail: jstp@mail.kmutt.ac.th
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
  โทร. 09 9162 4653 (คุณกุลฒี)
  e-mail: poonsoub@gmail.com

• มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ภาคใต้)
  โทร. 06 3413 6084 (คุณกวิสรา)
  e-mail: jstp.wu@gmail.co