ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่
25 ประจำปี พ.ศ. 2565

ข้อที่ควรทราบ
1. การประกาศรายชื่อ จะทยอยประกาศแยกเป็นแต่ละสาขา รวมถึงการกำหนดวันสัมภาษณ์
2. นักเรียนตามรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกให้รับการสัมภาษณ์ แต่ละสาขา จะได้รับการแจ้งรายละเอียดการสัมภาษณ์ทาง email
    ที่นักเรียนได้ให้ข้อมูลไว้ในใบสมัคร
3. การสัมภาษณ์จะดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ โดยจะใช้เวลาสัมภาษณ์ ประมาณ 15-20 นาที/นักเรียน 1 คน สำหรับช่องทาง
    การเข้ารับสัมภาษณ์ออนไลน์จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

การเตรียมตัวเข้ารับการสัมภาษณ์ในเบื้องต้น

ขอให้จัดทำ Power Point เพื่อนำเสนอและอธิบายรายละเอียดของโครงงานที่สนใจจะศึกษา(ตามหัวข้อที่เสนอมาในใบสมัคร)


การสัมภาษณ์ มีเวลาในการสัมภาษณ์คนละประมาณ 15-20 นาที แบ่งเป็น

1. การนำเสนอปัญหาของโครงงานที่สนใจศึกษา โดย Power Point ใช้เวลาประมาณ 5-7 นาที

2. ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับปัญหาที่นำเสนอ และความสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้เวลาประมาณ 7-10 นาที


กำหนดการสัมภาษณ์และรายชื่อ 


วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565
กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์  เรียกสัมภาษณ์ จำนวน 28 คน 
download รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและเวลาสัมภาษณ์  

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 
กลุ่มคณิตศาสตร์ เรียกสัมภาษณ์ จำนวน 3 คน 
download รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและเวลาสัมภาษณ์ 


วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565
กลุ่มฟิสิกส์ เรียกสัมภาษณ์ จำนวน 8 คน
download รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและเวลาสัมภาษณ์ 

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565
กลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์  เรียกสัมภาษณ์ จำนวน 7 คน
download รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและเวลาสัมภาษณ์ 

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565
กลุ่มเคมี เรียกสัมภาษณ์ จำนวน 15 คน
download รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและเวลาสัมภาษณ์ 

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565
กลุ่มคอมพิวเตอร์
  เรียกสัมภาษณ์ จำนวน 9 คน
download รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและเวลาสัมภาษณ์ 

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565
กลุ่มชีววิทยา-เกษตร เรียกสัมภาษณ์ จำนวน 30 คน
download รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและเวลาสัมภาษณ์
(เวลาที่แน่นอนของแต่ละคน จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)

* ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถมาเข้ารับการสัมภาษณ์ หรือมีข้อจำกัดในการเข้ารับการสัมภาษณ์หรือต้องการสละสิทธิ์การสัมภาษณ์
กรุณาแจ้งกลับมาที่ คุณศรายุธ  มนตรีมุข โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1436 (เวลาราชการ)

 
สอบถา
มข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1436, 1434 โทรสาร 0 2564 7141
e-mail: yst@nstda.or.th