ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน

(Junior Science Talent Project: JSTP)
รุ่นที่ 26 ประจำปี 2566

โอกาสที่จะได้รับ
• เปิดโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ฝึกทักษะ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
  การทดลองด้านวิทยาศาสตร์ การบรรยายพิเศษและกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่
• สร้างสรรค์ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ รับทุนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 10,000 บาท/โครงงาน
• มีนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงและนักเทคโนโลยีพี่เลี้ยงชั้นนำของประเทศ (Mentor) คอยให้คำปรึกษาการทำงาน
  ทางวิทยาศาสตร์อย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ
• มีโอกาสได้รับคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและทุนวิจัยจนจบปริญญาเอก โดยไม่ผูกพันการรับทุน 

ผู้มีสิทธิ์สมัคร
•  นักเรียนที่กำลังศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 ในปีการศึกษา 2565
   และกำลังจะเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในปีการศึกษา 2566

กรอบเวลาและแผนการดำเนินงาน 

เปิดรับสมัคร (ออนไลน์) ขยายเวลารับสมัคร กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 2566
พิจารณาใบสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ เมษายน 2566
สัมภาษณ์และประกาศผลการคัดเลือก พฤษภาคม 2566
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ มิถุนายน 2566
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ตุลาคม 2566
ติดตามความก้าวหน้า ธันวาคม 2566 – เมษายน 2567
นำเสนอผลการดำเนินงานโครงงานวิทยาศาสตร์ พฤษภาคม 2567
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับทุนระยะยาว มิถุนายน 2567

Link คำแนะนำในการกรอกใบสมัครโครงการ JSTP
https://shorturl.asia/JPWf8 

Link แบฟอร์มใบสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ JSTP 
https://forms.gle/8vH9HjCyZqTcLvbF8

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1436, 1434 (เวลา 08.30-16.30 น.)
โทรสาร 0 2564 7141
e-mail: yst@nstda.or.th