แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม (สำหรับนักเรียนทุน JSTP ระยะยาว เท่านั้น)

กำหนดการส่งรายงานความก้าวหน้าการศึกษา ของทุกปี

ระดับมัธยมศึกษา
-ภาคต้น ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน
-ภาคปลาย ภายในวันที่ 30 เมษายน

ระดับอุดมศึกษา
-ภาคต้น ภายในวันที่ 31 มกราคม
-ภาคปลาย ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม

เอกสารที่ต้องส่งให้โครงการ
– รายงานความก้าวหน้าทางการศึกษา
– ใบแสดงผลการศึกษา (ใบเกรด)

สำหรับใบเสร็จค่าเล่าเรียนในแต่ละภาคการศึกษา หากชำระเรียบร้อยแล้ว
โปรดนำส่งโครงการฯ ให้เร็วที่สุด เพื่อไม่ให้มีปัญหาใบเสร็จเกิน 60 วัน
**หากใบเสร็จเกิน 60 วัน โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเบิกจ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น**