ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่
26 ประจำปี พ.ศ. 2566

1. การประกาศรายชื่อ จะทยอยประกาศแยกเป็นแต่ละสาขา รวมถึงการกำหนดวันสัมภาษณ์
2. การสัมภาษณ์จะดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ โดยจะใช้เวลาสัมภาษณ์ ประมาณ 15-20 นาที/นักเรียน 1 คน
3. นักเรียนตามรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์ แต่ละสาขา จะได้รับการแจ้งรายละเอียดการสัมภาษณ์
และช่องทางการเข้ารับสัมภาษณ์แบบออนไลน์ ทาง email ที่นักเรียนได้ให้ข้อมูลไว้ในใบสมัคร

การเตรียมตัวเข้ารับการสัมภาษณ์ในเบื้องต้น

ขอให้จัดทำไฟล์นำเสนอผลงาน เพื่อนำเสนอและอธิบายรายละเอียดของโครงงานที่สนใจจะศึกษา(ตามหัวข้อที่เสนอมาในใบสมัคร)

การสัมภาษณ์
มีเวลาในการสัมภาษณ์คนละประมาณ 15-20 นาที แบ่งเป็น

  1. การนำเสนอปัญหาของโครงงานที่สนใจศึกษา ใช้เวลาประมาณ 5-7 นาที
  2. การตอบข้อซักถามกรรมการเกี่ยวกับปัญหาที่นำเสนอ และความสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้เวลาประมาณ 7-10 นาที

กำหนดการสัมภาษณ์และรายชื่อ 

 

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566
กลุ่มคณิตศาสตร์ เรียกสัมภาษณ์ จำนวน 4 คน 
download รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและเวลาสัมภาษณ์ 

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566
กลุ่มฟิสิกส์ เรียกสัมภาษณ์ จำนวน 7 คน 
download รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและเวลาสัมภาษณ์

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566
กลุ่มคอมพิวเตอร์ เรียกสัมภาษณ์ยนสัมภาษณ์ จำนวน 9 คน
download รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและเวลาสัมภาษณ์

 วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566
กลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์  เรียกสัมภาษณ์ จำนวน 7 คน 
download รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและเวลาสัมภาษณ์

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566
กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์  เรียกสัมภาษณ์ จำนวน 19 คน 
download รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและเวลาสัมภาษณ์  

 วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566
กลุ่มชีววิทยาเกษตร เรียกสัมภาษณ์ จำนวน 50 คน
download รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและเวลาสัมภาษณ์ 


วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566
กลุ่มเคมี
เรียกสัมภาษณ์ จำนวน 21 คน
download รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและเวลาสัมภาษณ์

 

ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถมาเข้ารับการสัมภาษณ์ หรือมีข้อจำกัดในการเข้ารับการสัมภาษณ์
หรือต้องการสละสิทธิการสัมภาษณ์ กรุณาแจ้งกลับมาที่ 
คุณศรายุธ  มนตรีมุข โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1436 (เวลาราชการ) 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1436, 1434 โทรสาร 0 2564 7141
e-mail: yst@nstda.or.th