HSA Grill Machine

เครื่องปิ้งเนื้อสัตว์กึ่งอัตโนมัติ

      เครื่องปิ้งเนื้อสัตว์กึ่งอัตโนมัติเพื่อสุขภาพ มีส่วนประกอบที่สำคัญ 3 ส่วน ได้แก่ ตู้ปิ้ง ระบบขับเคลื่อนโซ่ลำเลียง และระบบปลดไม้เสียบผลิตภัณฑ์

      ตู้ปิ้งของเครื่องปิ้งเนื้อสัตว์กึ่งอัตโนมัติเพื่อสุขภาพ ทำจากสแตนเลสชนิด 304 ผนัง 2 ชั้นกั้นกลางด้วยฉนวนทนความร้อนตัวตู้มีขนาดกว้าง 60 cm ความยาว 95 cm และความสูง 30 cm ทำการติดตั้งอินฟราเรดฮีตเตอร์ขนาด 600 W จำนวน 4 แท่ง สามารถปรับตั้งอุณหภูมิในการปิ้งผลิตภัณฑ์ได้ตั้งแต่ 25 °C ถึง 400 °C

      ระบบขับเคลื่อนโซ่ลำเลียงประกอบไปด้วยมอเตอร์กระแสตรงขนาด 8 W 12 V ชุดอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ ชุดโซ่ลำเลียงสแตนเลสชนิด 304 และตะขอเกี่ยวไม้เสียบ สเตอร์สแตนเลสชนิด แบริ่งรองรับเพลา ชุดเพลาส่งกำลัง 

      ระบบปลดไม้เสียบผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยมอเตอร์ขับแขนกลที่ใช้ในการกางไม้กั้นเปลือกนอกทำจากสแตนเลสชนิด 304 ชุดวงจรควบคุมมอเตอร์ และไม้กั้น รวมทั้งมีชุดถาดรองรับผลิตภัณฑ์อยู่ด้านล่างของชุดปลดไม้เสียบผลิตภัณฑ์

      ในการออกแบบได้ทำการติดตั้งถาดรองรับน้ำมันจากไขมันสัตว์ไว้ที่ด้านใต้ของตัวตู้สามารถถอดออกไปทำความสะอาดได้เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งาน


จุดเด่นของเทคโนโลยี

      เครื่องปิ้งเนื้อสัตว์กึ่งอัตโนมัติมีข้อดีกว่าการผลิตจากเตาถ่าน เนื่องมาจากการออกแบบให้การวางไม้เสียบอยู่ในแนวตั้งฉากกับพื้นโลกและให้อินฟราเรดฮีตเตอร์ซึ่งเป็นแหล่งให้ความร้อนอยู่ในแนวนอน เมื่อให้ความร้อนกับเนื้อสัตว์จึงไม่เกิดการไหม้จากไขมันสัตว์ เมื่อได้รับความร้อนไขมันที่เกิดจากกระบวนการผลิตจะตกลงในถาดรองรับไขมัน ซึ่งสามารถนำออกไปกำจัดและสามารถล้างทำความสะอาดได้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จึงมีความสะอาดปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค เนื่องจากไม่ได้รับควันสีขาวซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง เนื้อหมูปิ้งที่ใช้เตาถ่านจะมีเขม่าและรอยไหม้ดำที่ชิ้นเนื้อ

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์

      เครื่องปิ้งเนื้อสัตว์กึ่งอัตโนมัติ ทำจากสแตนเลส 304 ขนาดห้องผลิตกว้าง 60 cm ยาว 90 cm และสูง 45 cm ระบบการให้ความร้อนในการปิ้งใช้อินฟราเรดฮีตเตอร์ จำนวน 4 แท่ง กำลังไฟฟ้ารวม 2,400 W ขับเคลื่อนชุดโซ่ลำเลียงด้วยมอเตอร์ ขนาด 8 W 12V DC ใช้โซ่ลำเลียงพร้อมติดตั้งชุดหนีบไม้ทำจากสแตนเลสในการลำเลียงเนื้อสัตว์โดยทำการทดสอบหาอัตราการผลิตที่เหมาะสม ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และคุณภาพทางกายภาพของเนื้อสัตว์ปิ้งเปรียบเทียบกับการปิ้งโดยใช้ถ่านไม้การประยุกต์ใช้งาน

การประยุกต์ใช้งาน

      -

กลุ่มลูกค้า / ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

      ผู้ประกอบอาชีพขายอาหารปิ้งย่างเสียบไม้ที่มีการประกอบอาหารในพื้นที่ปรับอากาศ หรือสถานที่ที่ไม่ต้องการให้เกิดควันรบกวน

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย

      ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือร้านอาหารสะดวกซื้อ

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

      ดำเนินการยื่นขออนุสิทธิบัตรเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 อนุสิทธิบัตรอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์

      ทำการทดสอบเครื่องปิ้งเนื้อสัตว์กึ่งอัตโนมัติเพื่อหาข้อบกพร่องและจุดที่ต้องพัฒนาแล้ว

ภาพรวมตลาด

      ในปัจจุบันอาหารประเภทปิ้งย่างมีการจัดจำหน่ายตั้งแต่การปิ้งขายข้างทาง (street  food) ไปจนถึงการขายในศูนย์อาหาร (food court) ทั้งหมด ต่างใช้วัตถุดิบใกล้เคียงกัน แต่แตกต่างกันตรงกระบวนการในการปิ้งย่าง กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งอาหารปิ้งย่างเป็นอาหารที่รับประทานง่าย สามารถรับประทานเป็นอาหารทานเล่น หรือรับประทานเป็นอาหารมื้อหลักได้ ดังนั้นการจัดจำหน่ายตัวเครื่องปิ้งสามารถจัดจำหน่ายได้ตั้งแต่ผู้ขายอาหารข้างทางจนถึงผู้ขายอาหารในศูนย์อาหาร หรือจัดทำในลักษณะ Franchise

ผลประโยชน์ (Impact)

  • เชิงวิชาการ/วิทยาศาสตร์ :
    -
  • เชิงเศรษฐกิจ/พาณิชย์ :
    ได้เครื่องปิ้งเนื้อสัตว์กึ่งอัตโนมัติเพื่อสุขภาพ ไร้ควันที่มีความปลอดภัยในการใช้งานและปราศจากสารพิษตกค้างรวมทั้ง ลดมลภาวะขณะทำงานซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบธุรกิจอาหารได้
  • เชิงสังคม/สิ่งแวดล้อม :
    ลดควันไฟที่เกิดจากกระบวนการปิ้งอย่างที่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมได้

"เครื่องปิ้งเนื้อสัตว์กึ่งอัตโนมัติ"

นักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรพงศ์ บริรักษ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรพงศ์  บริรักษ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
โทรศัพท์ 0-2577-1028 ต่อ 451
E-mail : t_borirak@eau.ac.th

อาจารย์ปนัดดา  เจริญศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
โทรศัพท์ 09-4054-7416
E-mail : panadda@eau.ac.th

ผลงานที่จัดแสดง