Traffy City Platform

แพลตฟอร์มการบริหารจัดการเมืองด้วยเทคโนโลยีและข้อมูล

      นวัตกรรมบริหารจัดการเมืองด้วยข้อมูล โดยอาศัยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ (Sensors) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการเปลี่ยนปัญหาเป็นข้อมูล เปลี่ยนข้อมูลเป็นความเข้าใจ เพื่อทำให้สามารถแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนยังมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ สามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย โดยการช่วยให้เจ้าหน้าที่จัดการปัญหาได้สะดวก รวดเร็ว ได้ผลลัพธ์ดีขึ้น ตลอดจนผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลและสถิติที่สำคัญ ทำให้สามารถวางแผนและตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ

จุดเด่นของเทคโนโลยี

      เทคโนโลยีสำหรับเพิ่มความ Smart ให้กับเมือง โดยเชื่อมสิ่งที่ประชาชนพบว่าเป็นสิ่งที่ควรปรับปรุง ให้ไปถึงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ทำให้สามารถเข้าใจความต้องการและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นการพัฒนาเมืองด้วยความช่วยเหลือจากหลายฝ่าย เข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อน สามารถตอบ “Pain” ของประชาชนผู้อยู่อาศัย พนักงานผู้ดูแล และผู้บริหารได้เป็นอย่างดี


คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์

      ปัจจุบันประกอบด้วย 2 ระบบ ได้แก่
1) Traffy Waste ระบบจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะ
      แพลตฟอร์มบริหารงานและวางแผนจัดเก็บขยะ ด้วย Artificial Intelligence (AI) วิเคราะห์ข้อมูล จากการติดตามตำแหน่งรถเก็บขยะด้วย Multi-GNSS บันทึกเส้นทางและประวัติการเก็บขยะ วิเคราะห์พฤติกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขยะ ประชาชนและเจ้าหน้าที่สามารถรับการแจ้งเตือน จุดเก็บขยะที่สนใจได้ สามารถทำงานร่วมกับระบบ Traffy Fondue โดยแจ้งปัญหาขยะล้นถัง และขยะเกลื่อนกลาดผ่านแอปพลิเคชัน และ LINE@

ประโยชน์สำหรับประชาชน

 • ค้นหาจุดทิ้งขยะใกล้บ้านพร้อมเวลาจัดเก็บประจำ
 • ตรวจสอบประวัติและสถิติการเก็บขยะ
 • รับแจ้งเตือนการเก็บขยะผ่าน LINE
 • ช่วยรายงานขยะล้นถัง ขยะเกลื่อนกลาด ผ่าน Traffy Fondue

ประโยชน์สำหรับเทศบาล/อบต./นิคมอุตสาหกรรม

 • มีภาพรวมของการจัดเก็บขยะและประสิทธิภาพการทำงาน
 • ทราบพฤติกรรมการทำงานของรถเก็บขยะ
 • รับแจ้งเตือนจุดเก็บขยะสำคัญที่ไม่ถูกจัดเก็บ
 • บันทึกประวัติการจัดและสถิติเก็บขยะ
 • แนะนำเส้นทางที่ประหยัดเชื้อเพลิง

2) Traffy Fondue แพลตฟอร์มแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหาเมือง
      เป็นแอปพลิเคชันรับเรื่องแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหา ช่วยลดระยะเวลา ลดขั้นตอน และลดค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหา ทำให้ผู้บริหารเมืองเข้าถึงใจของประชาชน โดยเพิ่มช่องทางแจ้งปัญหาเมืองจากประชาชนถึงเจ้าหน้าที่โดยตรง  หลังแจ้งปัญหาประชาชนสามารถติดตามสถานะการดำเนินการแก้ไขได้ หน่วยงานมีข้อมูลเพียงพอสำหรับบริหารจัดการปัญหาของประชาชน เช่น ภาพถ่าย ตำแหน่งบนแผนที่ ทำให้เจ้าหน้าที่แก้ปัญหาได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ผู้บริหารมีภาพรวมและข้อมูลในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้กับอาคาร สำนักงาน คอนโด หมู่บ้านโรงงาน โรงเรียน และ โรงพยาบาลได้

ประโยชน์สำหรับประชาชน

 • สามารถแจ้งปัญหาที่พบถึงเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง
 • ติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหา ผ่าน LINE@ และ แอพพลิเคชัน
 • ร่วมพัฒนาเมือง ทำให้สังคมของเราน่าอยู่ 

ประโยชน์สำหรับหน่วยงาน

 • ทราบปัญหารวดเร็ว ก่อนส่งผลกระทบในวงกว้าง 
 • มีข้อมูลเบื้องต้นสำหรับแก้ไขปัญหา เช่น รูปภาพ ตำแหน่ง
 • สื่อสารกับประชาชนโดยตรง ทราบความจริงในพื้นที่
 • บริหารจัดการปัญหาอย่างเป็นระบบ ลดระยะเวลาแก้ไขปัญหา
 • หัวหน้า/ผู้บริหารเห็นภาพรวมของการแก้ไขปัญหา ข้อมูลเชิงสถิติ และประวัติการแก้ไขโดยเจ้าหน้าที่ 

การประยุกต์ใช้งาน

      Platform การบริหารการจัดเก็บขยะ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับผู้ให้บริการจัดเก็บขยะทั้งที่เป็นส่วนของภาครัฐ (การปกครองส่วนท้องถิ่น นิคมอุตสาหกรรม) ภาคเอกชน ได้แก่ ผู้ให้บริการการจัดเก็บขยะ ผู้ให้เช่ารถขยะ สำหรับใช้ในการบริหารและติดตามการใช้งานทรัพยากร (คน และรถขยะ) การนำผลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และลดต้นทุนค่าน้ำมัน

      Platform การสื่อสาร ใช้งานโดยการแจ้งปัญหาผ่านแอปพลิเคชัน หรือผ่าน Line Chat ถ่ายรูปปัญหา ตำแหน่งที่เกิดปัญหา พร้อมการแจ้งเตือนความก้าวหน้าของการแก้ไข บทวิเคราะห์ทางสถิติที่ช่วยรวบรวบข้อมูลปัญหาและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจในการลงทุนเพื่อแก้ปัญหา

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย

 • บริษัทผู้ให้บริการดูแลด้านการบริหารจัดการในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์
 • ผู้ให้บริการจัดเก็บขยะแก่ภาครัฐ
 • บริษัทผู้ให้บริการติดตั้งอุปกรณ์ติดตามตำแหน่งด้วยดาวเทียม GNSS
 • บริษัทพัฒนาเมือง

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

      ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ภายใต้แพลตฟอร์มการบริหารการจัดเก็บขยะ และแพลตฟอร์มการแจ้งปัญหาผ่านแอปพลิเคชัน Fondue


สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์

      พัฒนา และใช้งานในพื้นที่นำร่องมาแล้วเป็นเวลา 2 ปี มุ่งเน้นการพัฒนาโดยยึดหลัก Agile Development วิเคราะห์ผลการใช้งานและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานสูงสุด

ภาพรวมตลาด

      ในปัจจุบันมีการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับติดตามตำแหน่งรถอย่างแพร่หลาย แต่การติดอุปกรณ์ดังกล่าว   มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการตรวจสอบ หรือวิเคราะห์ในภายหลัง จึงทำให้พิกัดตำแหน่งที่ได้รับมีความคลาดเคลื่อนสูงและความถี่ในการระบุตำแหน่งต่ำ ส่งผลให้ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกหรือวิเคราะห์ข้อมูลปัจจุบัน (Real-time) ได้ ซึ่งข้อมูลนี้สามารถนำมาใช้บริหารจัดการรถได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

      ในด้านปัญหาเมือง ปัจจุบันมีการรับข้อร้องเรียน/แจ้งซ่อมอยู่ 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) เขียนแบบฟอร์มที่สำนักงาน 2) การใช้โทรศัพท์ 3) การใช้ช่องทางสื่อสารทางข้อความ Instant Messaging เช่น Line Chat โดยทั้ง 3 รูปแบบ ไม่มีการบันทึกอย่างเป็นรูปแบบที่ทำให้สามารถวิเคราะห์การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น ผู้รับผิดชอบแก้ไขปัญหา ระยะเวลาที่ใช้ ตำแหน่งที่เกิดปัญหา และภาพถ่าย

ผลประโยชน์ (Impact)

 • เชิงวิชาการ/วิทยาศาสตร์ :
  การวิเคราะห์ข้อมูลจากเทคโนโลยีระบุตำแหน่งด้วยดาวเทียมความละเอียดสูง (GNSS) เพื่อการปรับปรุง Logistic และการวางแผน การวิเคราะห์ข้อความและรูปภาพ เพื่อระบุประเภทโดยอัตโนมัติสำหรับ chatbot
 • เชิงเศรษฐกิจ/พาณิชย์ :
  เพิ่มการใช้ประโยชน์ของรถ (Utilization) ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการซ่อมบำรุง
  ลดค่าใช้จ่ายของปัญหาที่ตามมาเมื่อไม่ได้รับการดูแลแก้ไขตั้งแต่เบื้องต้น

 • เชิงสังคม/สิ่งแวดล้อม :
  เพิ่มการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการบริหารจัดการเมือง สถานที่ทำงานและ
  พื้นที่อยู่อาศัย เพิ่มควางโปร่งใสในการทำงาน

"แพลตฟอร์มการบริหารจัดการเมืองด้วยเทคโนโลยีและข้อมูล"


ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

ดร.วสันต์  ภัทรอธิคม 
ทีมวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
โทรศัพท์ 08-6901-6124
E-mail : 
wasan.pat@nectec.or.th

นายณพงศ์  วาณิชยพงศ์    
ทีมวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
โทรศัพท์ 0-2564-6900 ต่อ 2622
E-mail 
: napong.wanichayapong@nectec.or.th

นางสาวโรสริน  อัคนิจ 
ฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
โทรศัพท์ 0-2564-6900 ต่อ 2357
E-mail : 
Rosarin.akanit@nectec.or.th

นางสาวศศิน  เชาวนกุล 
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี สวทช.
โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 1324
E-mail : 
sasin.chaowanakul@nstda.or.th

ศูนย์ลงทุน 
ฝ่ายบริการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี สวทช.
โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 1359, 1345
E-mail : 
tds-nic@nstda.or.th

ผลงานที่จัดแสดง