Betaprime

เบต้ากลูแคนโอลิโกแซคคาไรด์เพื่อใช้เสริมสุขภาพและความงาม

      เบต้ากลูแคนโอลิโกแซคคาไรด์เป็นสารที่ผลิตได้จากเห็ด มีคุณสมบัติเสริมระบบภูมิคุ้มกัน ด้วยเทคโนโลยีของ Betaprime (β-Prime) ทำให้สามารถผลิต β-glucan ที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่ มีความคงตัวและไม่เป็นพิษต่อเซลล์มนุษย์ จึงสามารถนำไปใช้ได้ทั้งในอุตสาหกรรมอาหารเสริม อุตสาหากรรมเครื่องสำอาง รวมไปถึงอุตสาหกรรมทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพสูง

จุดเด่นของเทคโนโลยี

      เบต้ากลูแคนโอลิโกแซคคาไรด์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี β-Prime มีความบริสุทธิ์เริ่มต้นสูง สามารถปรับขนาดโมเลกุลได้หลายขนาด เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมได้หลากหลาย เทคโนโลยีการผลิตไม่ซับซ้อนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์

      ต้นแบบของผลิตภัณฑ์คือ กระบวนการผลิตเบต้ากลูแคนโอลิโกแซคคาไรด์แบบต้นน้ำที่มีผลผลิตสูงและมีความบริสุทธิ์สูง มีมวลโมเลกุลใหญ่ สามารถปรับขนาดโมเลกุลของเบต้ากลูแคนให้มีขนาดแตกต่างกันเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

การประยุกต์ใช้งาน

      เบต้ากลูแคนโอลิโกแซคคาไรด์เป็นวัตถุดิบต้นน้ำที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ด้านสุขภาพและความงามในรูปแบบอาหารเสริม เครื่องสำอาง การแพทย์และเภสัชกรรมได้อีกด้วย สำหรับประโยชน์เด่นการนำเบต้ากลูแคนโอลิโกแซคคาไรด์ไปใช้จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันในมนุษย์ ลดภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคร้ายแรง ส่วนการนำไปใช้เสริมความงามสามารถนำไปเป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอาง ช่วยให้มีคุณสมบัติเพิ่มความชุ่มชื้นและลดรอยแผลเป็น

กลุ่มลูกค้า / ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

      บริษัทที่ผลิตวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมทางด้านการแพทย์และเภสัชกรรม บริษัทรับจ้างผลิต (OEM) ให้กับอุตสาหกรรมอาหารเสริมและเครื่องสำอาง บริษัทผลิตอาหารเสริมสำหรับมนุษย์ และบริษัทผลิตเครื่องสำอางที่ต้องการเบต้ากลูแคนโอลิโกแซคคาไรด์ที่มีความหลากหลายของขนาด 

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย

 • บริษัทผู้ผลิตอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ บริษัทผู้ผลิตวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมทางด้านการแพทย์และเภสัชกรรม บริษัทรับจ้างผลิต (OEM) ที่ป้อนวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมอาหารเสริมและเครื่องสำอาง 
 • นักลงทุนทั่วไปที่สนใจ

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

 • คำขอรับสิทธิบัตรเรื่อง กรรมวิธีการผลิตเบต้า-กลูแคนจากต้นเชื้อจากงานวิจัย เลขที่คำขอ 1401005444
 • คำขอรับอนุสิทธิบัตรเรื่อง สูตรอาหารสำหรับกระบวนการผลิตเบต้ากลูแคน เลขที่คำขอ 1803002139
 • อนุสิทธิบัตร เรื่อง อาหารสัตว์ที่มีส่วนผสมพรีไบโอติกที่ผลิตได้จากโพลิเมอร์ชีวภาพ เลขที่คำขอ 1303000683

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์

      ต้นแบบกระบวนการผลิตเบต้ากลูแคนโอลิโกแซคคาไรด์ต้นน้ำระดับอุตสาหกรรมพร้อมถ่ายทอด

ภาพรวมตลาด

      เบต้ากลูแคนโอลิโกแซคคาไรด์ หรือทั่วไปในตลาดเรียกว่า “เบต้ากลูแคน” ซึ่งเริ่มถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น ทั้งผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและเสริมความงามของมนุษย์ มีผลิตภัณฑ์ทั้งที่เป็นอาหารเสริม และเครื่องสำอาง โดยมีมูลค่าการตลาดมากกว่าหมื่นล้านบาท

ผลประโยชน์ (Impact)

 • เชิงวิชาการ/วิทยาศาสตร์ :
  ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยพัฒนา
 • เชิงเศรษฐกิจ/พาณิชย์ :
  ลดการนำเข้าสารเสริมในมนุษย์จากต่างประเทศ โอกาสพัฒนาสารเสริมใหม่สำหรับอาหารสัตว์ เพิ่มมูลค่าการส่งออกวัตถุดิบการผลิต
 • เชิงสังคม/สิ่งแวดล้อม :
  ลดการใช้สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตเบต้ากลูแคนจากแหล่งอื่นวัตถุดิบแบบเดิม


"เบต้าไพรม์"

ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

ดร.ไว ประทุมผาย
ทีมวิจัยเทคโนโลยีการควบคุมทางชีวภาพ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช.
โทรศัพท์ 0-2564-6700 ต่อ 3526, 0-91764-1994
E-mail : wai.pra@biotec.or.th

นายตะวัน เต่าพาลี  
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช.
โทรศัพท์  0-2564-6700 ต่อ 3302
E-mail : 
tawan.tao@biotec.or.th

นางสาวรัชวรรณ ฐานัตถวงศ์เจริญ   
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี สวทช.
โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 1357
E-mail : 
ratchawan.tanuttawongcharoen@nstda.or.th

ศูนย์ลงทุน 
ฝ่ายบริการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี สวทช.
โทรศัพท์
0-2564-7000 ต่อ 1340, 1345
E-mail : tds-nic@nstda.or.th

ผลงานที่จัดแสดง