กำหนดการ

กำหนดการ Thailand Tech Show 2019

วันที่ 5 - 6 กันยายน 2562

ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

08.30 – 09.00 น.           
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ภาคเช้า
09.00 – 09.05 น.

กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
Thailand Tech Show 2019

โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
     ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

09.05 – 09.15 น.

กล่าวเปิดงาน Thailand Tech Show 2019
โดย ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์
     รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

09.15 – 09.20 น.

พิธีเปิด Thailand Tech Show 2019 พร้อมถ่ายภาพ

09.20 – 09.45 น.

กิตติกรรมประกาศความสำเร็จในการถ่ายทอดเทคโนโลยี

09.45 – 10.30 น.

การบรรยายเรื่อง “10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง (10 Technologies to Watch)”
โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
   
  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

10.30 – 12.30 น.

NSTDA Investors' Day 2019: Investment Pitching (นำเสนอผลงานละ 7 นาที)

 • ผลงานเด่นของ สวทช.            5 ผลงาน
 • ผลงานจากหน่วยงานพันธมิตร   6 ผลงาน

พร้อมร่วมโหวตให้คะแนน และมอบรางวัล

 • ผลงานที่นำเสนอได้ดีที่สุด (The best presentation)
 • ผลงานที่น่าลงทุนที่สุด (The most interesting technology for investment) 
12.30 – 13.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย และเยี่ยมชมนิทรรศการ

ภาคบ่าย
13.30 – 16.00 น.

การสัมมนาหัวข้อ “การวิจัย และ การสร้างนวัตกรรมกับอุตสาหกรรมสุขภาพในอนาคต”

 • แนวโน้ม ทิศทางการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการดูแลสุขภาพในอนาคต
  โดย ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา
       ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนงานนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง       เสริมสุขภาพ (สสส.)

 • นโยบายขับเคลื่อนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
  โดย ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ
       รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและนวัตกรรม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยา         ศาสตร์ (องค์การมหาชน)

 • Smart Hospital เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเชื่อมโยงระบบข้อมูลกับโรงพยาบาล 
  โดย นพ.อนุวัตร สุขสมานพาณิชย์
       ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านนวัตกรรม โรงพยาบาลสมุทรปราการ

 • การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อการรักษา
  โดย นพ.ชัยยศ คุณานุสนธิ์
       ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ                   จำกัด (มหาชน)
การเจรจาธุรกิจ ( One-on-One Matching )
14.00 – 17.00 น.

NSTDA Investors’ Day 2019: การเจรจาธุรกิจกับ 5 ผลงานเด่น สวทช.
(One-on-One Matching)


***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562  (09.30 - 16.00 น.)

09.00 – 09.30 น.           ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ภาคเช้า
09.30 – 12.00 น.

ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

การสัมมนาหัวข้อ "Lifestyle กับ ผู้บริโภคคนรุ่นใหม่"

 • ทิศทาง แนวโน้มนวัตกรรมอาหารเพื่อผู้บริโภคในอนาคต
  โดย คุณปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม
        ที่ปรึกษาอาวุโส เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)

 • การวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร
  โดย ดร.วรรณพ วิเศษสงวน
       รักษาการรองผู้อำนวยการด้านวิจัยและพัฒนา (หน่วยวิจัยเครือข่าย) และ           ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ              เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช.

 • นวัตกรรม พรีเดียเวล เครื่องดื่มมีสารอาหารครบ 5 หมู่ โซเดียมต่ำ
  โดย คุณเดือนเพ็ญ ธนสหวรคุณ
       พยาบาลโภชนบำบัด ศูนย์โภชนโปรเวล

 • "ไข่ออกแบบได้" สร้างระบบและการปฏิรูปธุรกิจเกษตรและอาหาร
  โดย น.สพ.กิตติ ทรัพย์ชูกุล
       กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกรนาเดส ไบโอเทค จำกัด
09.30 – 12.00 น.

ห้องสัมมนาย่อย 1 (LOTUS SUITE 5,6)
Technology Pitching

09.30 – 12.00 น.

ห้องสัมมนาย่อย 2 (LOTUS SUITE 7)
Technology Pitching

09.30 – 12.00 น.

ห้องสัมมนาย่อย 3 (LOTUS SUITE 3, 4)

10.15 - 11.00 น.
การบรรยายพิเศษ เรื่อง : "Tech Funding Evaluation Model" (ENG Ver.)

11.00- 12.00 น.

การบรรยายพิเศษ เรื่อง : "โอกาสของผู้ประกอบการไทยในการประกอบธุรกิจจากการวิเคราะห์  ข้อมูลด้วย TTRS Algorithm"

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย และเยี่ยมชมนิทรรศการ

ภาคบ่าย
13.30 – 16.00 น.

ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

การสัมมนาหัวข้อ "พลังงานเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ"

 • ทิศทางแนวโน้มนวัตกรรมด้านพลังงานในอนาคต
  โดย ดร.นุวงศ์ ชลคุป
       นักวิจัยอาวุโส หัวหน้าห้องปฏิบัติการพลังงานทดแทน หน่วยวิจัยวัสดุสำหรับ       พลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช.


 • นโยบายสนับสนุนด้านพลังงานของประเทศ
  โดย คุณคมกฤช ตันตระวาณิชย์ 
       รองเลขาธิการ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการ       กำกับกิจการพลังงาน กระทรวงพลังงาน

 • นวัตกรรมด้านพลังงานกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  โดย คุณออมสิน ศิริ
       ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

 • นวัตกรรมประหยัดพลังงานในระบบทำน้ำร้อน และระบบปรับอากาศ
  โดย คุณอัจฉรา ปู่มี 
       ผู้บริหาร บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

13.30 – 16.00 น.

ห้องสัมมนาย่อย 1 (LOTUS SUITE 5,6)

Technology Pitching

13.30 – 16.00 น.

ห้องสัมมนาย่อย 2 (LOTUS SUITE 7)

Technology Pitching

13.30 – 16.00 น.

ห้องสัมมนาย่อย 3 (LOTUS SUITE 3, 4)

เสวนาเรื่อง : "ธุรกิจเทคโนโลยี เข้าถึงแหล่งทุนอย่างไรไม่ให้สะดุด"

การเจรจาธุรกิจ ( One-on-One Matching )
10.00 – 15.00 น.

NSTDA Investors’ Day 2019: การเจรจาธุรกิจกับ 5 ผลงานเด่น สวทช.
(One-on-One Matching)


***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***