Magik Growth

นอนวูฟเวนเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

           เป็นผลิตภัณฑ์นอนวูฟเวน ออกแบบลักษณะโครงสร้างให้มีสมบัติ การถ่ายเทน้ำและอากาศ รวมถึงการคัดเลือกช่วงคลื่นแสง โดยการเลือกใช้ชนิดของพอลิเมอร์ สารเติมแต่ง และเทคโนโลยีการขึ้นรูปนอนวูฟเวนแบบสปันบอนด์ (spunbond nonwoven) ทําให้ระบบรากเจริญเติบโตได้ดี ดูดซึมอาหารได้มากขึ้น เพิ่มการออกดอก ได้ผลิตผลที่มีคุณภาพและปริมาณมากขึ้น นอกจากนี้สามารถออกแบบคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่างกัน ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เช่น ถุงปลูก ถุงห่อผลไม้ และวัสดุคลุมดิน เป็นต้น

จุดเด่นของเทคโนโลยี

 • สูตรสารประกอบของพอลิเมอร์คิดค้นโดยทีมนักวิจัยไทย ผ่านการทดสอบการขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิตของอุตสาหกรรมไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 • สามารถกําหนดลักษณะโครงสร้าง การถ่ายเทน้ำและอากาศ รวมไปถึงการคัดเลือกช่วงแสงที่เหมาะสมได้
 • สามารถออกแบบและขึ้นรูปตามลักษณะการใช้งานจำเพาะ จึงเป็นทางเลือกใหม่สําหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้วัสดุหลายชนิดควบคู่กัน เพื่อให้มีลักษณะและสมบัติที่ต้องการ
 • ช่วยให้รากพืชเติบโตและแผ่กระจายได้ดี ส่งเสริมการเจริญเติบโต การออกดอกและติดผล ทำให้ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรสูงขึ้น
 • เป็นทางเลือกสําหรับการเกษตรกรรมสมัยใหม่ที่เน้นผลิตผลทางการเกษตรที่ปลอดภัย มีคุณภาพ และมูลค่าสูง

คุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์

           สามารถกำหนดปริมาณน้ำและอากาศที่ผ่านเข้าออกได้ รวมถึงการคัดเลือกช่วงคลื่นแสงที่ส่องผ่าน ให้เหมาะกับพืช

การประยุกต์ใช้งาน

           สามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น ใช้ทำถุงปลูก แผ่นคลุมแปลง และถุงห่อผลไม้ ฯลฯ


กลุ่มลูกค้า / ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย

           เกษตรกร ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรแปลงใหญ่

กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย

 • เกษตรกรแปลงใหญ่ ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ บริษัทผลิตอุปกรณ์การเกษตร บริษัทผลิตผ้านอนวูฟเวน
 • นักลงทุนที่สนใจ

สถานภาพทรัพย์สินทางปัญญา

 • ความลับทางการค้า เลขที่ TS61MT00139 เรื่อง สูตรเม็ดสารประกอบพอลิเมอร์ที่มีสีคงทนต่อสภาวะ แวดล้อมและสะท้อนแสงที่ช่วงคลื่นจําเพาะ
 • อนุสิทธิบัตร เลขที่ 14718 เรื่อง กระบวนการผลิตผ้าไม่ทอชนิดสปันบอนด์ที่มีสมบัติเพิ่มการเจริญเติบโตและผลิตผลของพืช (เลขที่คําขอ 1603000807)

สถานะการพัฒนาผลิตภัณฑ์

           พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี

ภาพรวมตลาด

           เกษตรกรมีความสนใจในการนำไปใช้งานมาก มีการใช้ในกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ และกลุ่มเกษตรอินทรีย์ มีความต้องการใช้เพื่อลดการระบาดของแมลงศัตรูพืชในผักและผลไม้

ผลประโยชน์ (Impact)

 •  เชิงวิชาการ/วิทยาศาสตร์ :     

            - องค์ความรู้เรื่องผลกระทบของโครงสร้างและสีจากวัสดุนอนวูฟเวน ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช

            - สามารถจัดทำฐานข้อมูล (database) ของผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมสำหรับพืชแต่ละชนิด

 • เชิงเศรษฐกิจ/พาณิชย์ :

            - เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

            - ลดการนำเข้าผักและผลไม้จากต่างประเทศ

            - เพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร

 • เชิงสังคม/สิ่งแวดล้อม :

            - ลดการใช้สารเคมีในแปลงเกษตร สอดคล้องกับกระแสการเกษตรสุขภาพ

            - ลดการใช้แรงงาน

            - สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
"นอนวูฟเวนเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร"

ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

ดร.ณัฐภพ สุวรรณเมฆ
ทีมวิจัยสิ่งทอ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช. 
โทรศัพท์ 0-2564-6500 ต่อ 4464, 4727
E-mail : 
natthaps@mtec.or.th

นางสาวอังคณา มิตรสงเคราะห์ และ ดร.สายทิพย์ โสรัตน์
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช.
โทรศัพท์  0-2564-6500 ต่อ 4707, 4786
E-mail : 
angkana.mit@mtec.or.th, saitips@mtec.or.th

นางสาวขนิษฐา สิริจามร
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี สวทช.
โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 1618
E-mail : 
khanittha.sir@nstda.or.th

ศูนย์ลงทุน 
ฝ่ายบริการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี สวทช.
โทรศัพท์ 
0-2564-7000 ต่อ 1340, 1345
E-mail : tds-nic@nstda.or.th

ผลงานที่จัดแสดง