หนังสือที่เกี่ยวข้อง

 book3  

Improving Smallholder and Industrial Livestock Production
For Enhancing Food Security,
Environment and Human Welfare

The Proceeding of 
Human-Chicken Multi-Relationships (HCMR) Symposium

 

<27  Novemer 2012>

   
 


1

Proceeding of 2005 HCMR Congress

28 - 30 มีนาคม 2548 ประเทศญี่ปุ่น

2

Proceeding of 2006 HCMR Congress

19 - 20 มิถุนายน 2549  ประเทศญี่ปุ่น

3

Proceedings of 2007 Congress

16 มีนาคม 2550 อุทยานวิทยาศาสตร์    ประเทศไทย

4

หนังสือ Human-Chicken-Multi-Relationship” ฉบับภาษาอังกฤษ
แปลจากหนังสือ “พหุสัมพันธ์คนกับไก่” เพื่อใช้ในงานพิธีทูลเกล้าฯ
ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาเทคโนโลยีการเกษตร    
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ
27 พฤศจิกายน 2555     จัดทำโดยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6

Abstract Book งานประชุมวิชาการ “HCMR Symposium” ภายใต้การประชุมวิชาการนานาชาติ “The 15th AAAP Animal Science Congress”วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ณ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7

Proceeding งานประชุมวิชาการ “HCMR Symposium”
ภายใต้การประชุมวิชาการนานาชาติ “The 15th AAAP Animal Science Congress”วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ณ  คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

 

11


 

 

/hcmr/th