1. กลุ่ม Biology
    -  Molecular Biology (อ.ชนินทร์)
    -  Comparative Anatomy (อ.วีณา)

2. กลุ่ม Humanities (อ.สุกัญญา)
    -  General Survey of fighting cock farmers
    -  History of chicken in Thailand (Myth, Legend, Painting and literature)

3. Archaeology (อ.รัศมี)

4. Cognitive Study (ผอ.ทศพร)

5. Chicken Behavior study
    -  Chicken Characteristics (อ.ไสว)
    -  Genetic improvement of Thai fighting cock (อ.ธนาทิพย์)

6. Chicken as protein source in the rural areas in Thailand (ผอ.ทศพร)

 

รายชื่อผู้บริหารและนักวิจัย
ญี่ปุ่น (19 ท่าน) ไทย (26ท่าน)

1 H.I.H.Prince Akishino Nomiya

2 Osamu Akagi

3 Kazunobu Ikeya National Museum of Ethnology

4 Hideki Endo The University of Tokyo

5 Arato Oshima Ofice J-THAI

6 Atsuyoshi Okabe Aoyama Gakuin University

7 Kayo Okabe Hosei University

8 Hiroshi Ogawa Tokyo University of Agriculture

9 Tatsuo Oshida Obihiro University of Agriculture and
Veterinary Medicine

10 Takeshi Sasaki Tokyo University of Agriculture

11 Masaru Takada Okinawa Zoo and Museum

12 Naoki Tsunekawa The University Of Tokyo

13 Yoshihiro Hayashi National Museum of Nature and

14 Yuji Baba Kyoto Bunkyo Gakuen

15 Takashi Masuno The Graduate University for
advanced Studies (SOKENDAI)

16 Akira Matsui Nara National Research Institute for
Cultural Properties

17 Jun Yagi Jun Royal Company

18 Takahiro Yonezawa Fudan University

19 Yasuo Ino Tokyo University of Marine Science and

 

องค์ราชูปถัมภกของโครงการพหุสัมพันธ์ระหว่างคนกับไก่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

คณะผู้บริหารโครงการ

1 ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ สวทช

2 ผศ.ดร. ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3 นายองอาจ เดชอิทธิรัตน์ เครือเจริญโภคภัณฑ์

4 ดร.ธนิต  ชังถาวร สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องค์การมหาชน)

นักวิจัย

5 ผศ.ดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

6 ผศ.ดร.กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

7 ดร.พัชรพร กรมขันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8 ผศ.ดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน

9 รศ.วีณา เมฆวิชัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10 ดร.อัมพร วิเวกแว่ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11 นายเลอสรรค์ วศิโนภาส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12 รศ.ดร.สุภาพร อิสริโยดม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

13 นายสาโรจน์ เจียระคงมั่น สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ไก่พื้นเมือง

14 ผศ.ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

15 ดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

16 ดร.ไสว วังหงษา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

17 นายทศพร ศรีศักดิ์ กรมปศุสัตว์

18 น.ส.ดรุณี โสภา กรมปศุสัตว์

19 รศ.สุกัญญา สุจฉายา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

20 ผศ.ดร.ชมนาด  ศีติสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

21 ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

22 รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช มหาวิทยาลัยศิลปากร

23 ผศ. ดร. จิรัสสา คชาชีวะ มหาวิทยาลัยศิลปากร

24 ดร.ประสิทธิ์ เอื้อตระกูลวิทย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ฝ่ายเลขานุการ

25 นางสาวสาวิตรี ภิรมย์กิจ สวทช

26 นางสาวปริญ์ญาภรณ์ เต็งประเสริฐ

/hcmr/th