โปรเตอร์นำเสนอในงานสัมนาและนิทรรศการ  "“๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์”" 
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี 
                    ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2558       
           

แผ่น  1  :   ความเป็นมา
แผ่น  2  :   โครงการวิจัยพหุสัมพันธ์ระหว่างคนกับไก่  ระยะที่  1
ตอนที่  3  :   โครงการวิจัยพหุสัมพันธ์ระหว่างคนกับไก่  ระยะที่  2
/hcmr/th