เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2566 สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประชาสัมพันธ์อย่างไรให้โดนใจและเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยว” และ “การถ่ายภาพสวนเกษตรเชิงท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ ผลไม้ อาหาร” ณ ห้องประชุมประถมใจจิตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยมีคุณธนอิน ตุ้มหิรัญ (โค้ชโซดา) ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อออนไลน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเกษตรกร ชุมชนและผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดจันทบุรีและใกล้เคียงจำนวน 36 คน ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้กลยุทธ์การขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ การสร้างเนื้อหา (content) เทคนิคการสร้างยอดขาย/ผู้ติดตาม การสร้างตัวตน เทคนิคการถ่ายภาพ/วิดีโอ การโพสต์ เป็นต้น ซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ของตนเอง นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมยังได้ทำความรู้จักร่วมกัน เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำกิจกรรมท่องเที่ยวของแต่ละสวน และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคต

อนึ่ง กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการ “การพัฒนาสถานีเรียนรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดจันทบุรี” โดยความร่วมมือระหว่าง สวทช.-มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

สท.-ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดอบรมเกษตรกรเสริมความรู้การทำท่องเที่ยวเชิงเกษตร