Magik Growth ถุงห่อผลไม้สีแดง ลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ สร้างมูลค่าทุเรียนจันท์

Magik Growth ถุงห่อผลไม้สีแดง ลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ สร้างมูลค่าทุเรียนจันท์

ถุงแดงบนต้นทุเรียนเป็นภาพที่พบเห็นในสวนทุเรียนหลายแห่งในช่วงหลายปีนี้ “ถุงแดง” หรือ “Magik Growth ถุงห่อผลไม้สีแดง” ผลงานวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. เป็นเทคโนโลยีวัสดุเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร คัดเลือกช่วงแสงช่วง 400-700 nm ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ถ่ายเทน้ำและอากาศได้ดี ป้องกันแมลงศัตรูพืชและสัตว์ฟันแทะ (หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า สัตว์กัดแทะ) ลดการใช้สารเคมีและเพิ่มคุณภาพผลผลิต สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ได้ร่วมกับทีมวิจัยขยายผลการใช้ถุงแดงในพื้นที่ภาคตะวันออก ดังที่จังหวัดจันทบุรีซึ่งมีทั้งแปลงเรียนรู้ของหน่วยงานรัฐ แปลงทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองและแปลงทุเรียนระบบเกษตรอินทรีย์ ‘ถุงแดง’ กับ ‘การใช้สารเคมี’ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรี ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี หรือที่มักคุ้นในชื่อ “สวนของพ่อ” เป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตไม้ผล สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและยังเป็นสนามทดสอบการใช้ถุงแดงกับทุเรียนหมอนทองในช่วงปี พ.ศ.2564-2565 “ปัญหาของทุเรียนคือ เพลี้ยแป้ง ใช้สารเคมีฉีดพ่นทุกๆ 10-14

สท. ร่วมออกหน่วย “คลินิกพืชเคลื่อนที่จังหวัดจันทบุรี”

สท. ร่วมออกหน่วย “คลินิกพืชเคลื่อนที่จังหวัดจันทบุรี”

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) สวทช. ร่วมกิจกรรม “คลินิกพืชเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1” จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ณ ที่ทำการแปลงใหญ่ทุเรียน ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยมีหน่วยงานเครือข่ายจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี ให้บริการความรู้เรื่องโรคพืชแก่เกษตรกรในพื้นที่ พร้อมทั้งบริการวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืชเบื้องต้นและให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาอาการผิดปกติของพืชด้วยหลักการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานที่เหมาะสมกับบริบทของเกษตรกรและพื้นที่ นางสาวเบญจา สุทธาโร นักวิชาการฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี สท. ได้ร่วมนำเสนอองค์ความรู้และเทคโนโลยีของ สวทช. ที่เกษตรกรสามารถนำมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาโรคพืชและแมลงศัตรูพืช เช่น เทคโนโลยีชีวภัณฑ์ นวัตกรรมถุงห่อผลไม้ Magik Growth ระบบน้ำเกษตรอัจฉริยะ ปุ๋ยคีเลต เป็นต้น เกษตรกรให้ความสนใจสอบถามข้อมูลและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้การใช้เทคโนโลยี