หลักสูตรอบรมออนไลน์ “ปลูกผักอย่างฉลาด ลดความเสี่ยง เลี่ยงขาดทุน”

หลักสูตรอบรมออนไลน์ “ปลูกผักอย่างฉลาด ลดความเสี่ยง เลี่ยงขาดทุน”

ผักไม่โต ผักเป็นโรค หนอนกินผัก ผักเน่า ผักไม่สด ปลูกแล้วขายไม่ได้ ขายไม่หมด  ฯลฯ สารพัดปัญหาที่คนปลูกผักต้องเคยเจอ …ทำอย่างไรจะจัดการปัญหาเหล่านี้ได้ หลักสูตรอะไร เรียนเมื่อไหร่ เรียนกับใคร สมัครอย่างไร หลักสูตรอะไร “การบริหารความเสี่ยง” (Risk Management) เป็นกระบวนการที่หน่วยงาน/องค์กรใช้เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทำให้คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้า เพื่อเตรียมวิธีการลดโอกาสและผลกระทบ เพื่อลดความสูญเสียและเพิ่มโอกาสความสำเร็จ  การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นกระบวนการที่เกษตรกรสามารถนำมาใช้เพื่อลดความเสี่ยงการผลิตพืชผักจากปัญหาต่างๆ ได้ โดยต้องอาศัยทั้งองค์ความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์การปลูก เพื่อให้ “การผลิตผักทุกครั้ง ได้ผลผลิตทุกครั้ง” “การบริหารความเสี่ยงในการผลิตพืชผัก” คือ กระบวนการคิดและวางแผนที่เป็นระบบและต่อเนื่อง โดยทำตั้งแต่ก่อนปลูกเพื่อลดโอกาสการเกิดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือควบคุมได้หรือประเมินได้ และที่สำคัญต้องตรวจสอบการปลูกได้   จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)