หนังสือ สท.

หนังสือ สท. ปี 2562 หนังสือ สท. ปี 2563 หนังสือ สท. ปี 2564 หนังสือ สท. ปี 2565 รวมสื่อความรู้เทคโนโลยีด้านเกษตร (ปี 2565) รู้จัก-รู้ใช้ชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช ปลูกถั่วเขียวพันธุ์ดีด้วยความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังด้วยเทคโนโลยี คู่มือระบบติดตามแจ้งเตือนสภาพบ่อเพาะเลี้ยง (Aqua-IoT) เกษตรอินทรีย์…วิถี ‘ปันบุญ’ การขยายผลและถ่ายทอดเทคโนโลยี Smart farm ด้านเกษตร กลุ่มไม้ผล ภาคตะวันออก