สท. เติมความรู้ชาวสวนทุเรียน “จัดการธาตุอาหารพืชและใช้ปุ๋ยคีเลต” เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต

สท. เติมความรู้ชาวสวนทุเรียน “จัดการธาตุอาหารพืชและใช้ปุ๋ยคีเลต” เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) สวทช. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ “การจัดการธาตุอาหารพืชและปุ๋ยคีเลต: นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน” ณ สวนบัวแก้ว ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง โดยมี ผศ.ดร.ยศพล ผลาผล อาจารย์ประจำภาควิชาสาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง “การจัดการธาตุอาหารพืชไม้ผล (ทุเรียน)” ดร.คมสันต์ สุทธิสินทอง นักวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง “ปุ๋ยคีเลต นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน” และนายสมบูรณ์ งามเสงี่ยม เจ้าของสวนบัวแก้ว ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน เช่น เทคโนโลยีการให้น้ำอัจฉริยะสำหรับควบคุมการให้น้ำในแปลงเกษตร (ระบบฟาร์มรักษ์น้ำ)

สท. ร่วมออกหน่วย “คลินิกพืชเคลื่อนที่จังหวัดจันทบุรี”

สท. ร่วมออกหน่วย “คลินิกพืชเคลื่อนที่จังหวัดจันทบุรี”

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) สวทช. ร่วมกิจกรรม “คลินิกพืชเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1” จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ณ ที่ทำการแปลงใหญ่ทุเรียน ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยมีหน่วยงานเครือข่ายจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดชลบุรี และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี ให้บริการความรู้เรื่องโรคพืชแก่เกษตรกรในพื้นที่ พร้อมทั้งบริการวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืชเบื้องต้นและให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาอาการผิดปกติของพืชด้วยหลักการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานที่เหมาะสมกับบริบทของเกษตรกรและพื้นที่ นางสาวเบญจา สุทธาโร นักวิชาการฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี สท. ได้ร่วมนำเสนอองค์ความรู้และเทคโนโลยีของ สวทช. ที่เกษตรกรสามารถนำมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาโรคพืชและแมลงศัตรูพืช เช่น เทคโนโลยีชีวภัณฑ์ นวัตกรรมถุงห่อผลไม้ Magik Growth ระบบน้ำเกษตรอัจฉริยะ ปุ๋ยคีเลต เป็นต้น เกษตรกรให้ความสนใจสอบถามข้อมูลและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้การใช้เทคโนโลยี