เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมใหญ่สามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี: นางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรและเกษตรสมัยใหม่ครบวงจร เพื่อร่วมกันสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเกษตรและเกษตรสมัยใหม่ พัฒนาหลักสูตรและขยายผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ รวมถึงส่งเสริมอาชีพ สร้างเศรษฐกิจรายได้ ยกระดับทักษะความรู้และเพิ่มขีดความสามารถด้านการเกษตรของบุคลากรทั้งสองฝ่าย ตลอดจนผลักดันให้เกิดกลไกความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรและเกษตรสมัยใหม่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ทดสอบ สาธิตการปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชน ซึ่งการลงนามความร่วมมือนี้เป็นส่วนหนึ่งของพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือเครือข่ายและการเปลี่ยนผ่านชุมชนท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน” ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย 36 หน่วยงาน 

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2566 สวทช. โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ได้ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พัฒนาศูนย์ร่วมรู้การผลิตและใช้ประโยชน์จากปทุมมาแบบครบวงจรด้วยเศรษฐกิจ BCG โดยนำร่องถ่ายทอดเทคโนโลยีให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ และเกษตรกร (โครงการ U2T) ตลอดจนพัฒนาข้อเสนอโครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นและ Non-Degree การผลิตปทุมมาและการใช้ประโยชน์ ซึ่ง สวทช. ได้ส่งมอบปทุมมาสายพันธุ์ใหม่ 4 สายพันธุ์ ให้ มรภ.อุดรธานี ในโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปี ได้แก่ พันธุ์สตาร์โรซี่ พันธุ์สตาร์สปิริต พันธุ์ห้วยเจริญ และพันธุ์ศตภัฏอุดรธานี อีกทั้งผลักดันปทุมมาเป็นไม้ดอกอัตลักษณ์จังหวัดอุดรธานี เพื่อขยายผลเป็นพืชทางเลือกสร้างรายได้ให้เกษตรกรและจัดแสดงปทุมมาในมหกรรมพืชสวนโลกที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีในปี 2569

สวทช.- ม.ราชภัฏอุดรธานี ผนึกกำลังด้านการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเกษตร