เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 สวทช. โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษและสำนักงานเกษตรอำเภอห้วยทับทัน จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืชหลังนาแบบครบวงจร: ถั่วเขียวสายพันธุ์ KUML ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า-ผักไหม มีเกษตรกรจากอำเภอห้วยทับทัน อำเภออุทุมพรพิสัย อำเภอราษีไศลและอำเภอปรางค์กู่ เข้าร่วมกิจกรรมรวม 93 คน และมีห้างหุ้นส่วนจำกัดศิริบูรณ์จงเจริญไพศาล และบริษัท เอสซีพีฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมให้ข้อมูลการรับซื้อผลผลิตในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

ทั้งนี้ สท. มีแผนขับเคลื่อนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน ให้เป็นศูนย์เรียนรู้การผลิตและเก็บเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว KUML ไว้ใช้เองในระดับชุมชน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมได้สนับสนุนงบประมาณการจัดซื้อตะแกรงร่อนถั่วเขียวให้กลุ่มฯ

นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการอบรม
น.ส.ณิฏฐา คุ้มโต นักวิชาการอาวุโส สท./สวทช. แนะนำการดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีถั่วเขียว KUML
รศ.ดร.ประกิจ สมท่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน บรรยายเรื่อง “เทคนิคการปลูกถั่วเขียวเพื่อยกระดับคุณภาพและปริมาณผลผลิต”
ผศ.ดร.กนกวรรณ เที่ยงธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน บรรยายเรื่อง “การเก็บเกี่ยว การบริหารจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง”
นางจันทรา หาญสุทธิชัย นายก อบต.ผักไหม
ผู้ประกอบการภาคเอกชนให้ข้อมูลการรับซื้อผลผลิตถั่วเขียว
สท.-สนง.เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ เติมความรู้ หนุนผลิตถั่วเขียวคุณภาพ KUML