เมื่อวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2566 สวทช. โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กลุ่มส่งเสริมพืชน้ำมันและพืชตระกูลถั่ว สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรและสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียว KUML แบบครบวงจร ให้เกษตรกร 130 ราย ในอำเภอชนแดน อำเภอหล่มเก่า และอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นจังหวัดแรกตามแผนดำเนินงานส่งเสริมและขยายผลการปลูกถั่วเขียว KUML ใน 32 จังหวัด ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2567 ของกรมส่งเสริมการเกษตร

เกษตรกรผู้เข้าอบรมได้รับความรู้จาก รศ.ดร.ประกิจ สมท่า และ ผช.ดร.กนกวรรณ เที่ยงธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน และได้รับไรโซเบียมและเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว KUML เป็นเมล็ดพันธุ์ตั้งต้นสำหรับรอบการผลิตปี 2566/2567 ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้สนับสนุนไรโซเบียมและเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว KUML เบอร์ 4 จำนวน 2,600 กิโลกรัม

สท.-กรมส่งเสริมการเกษตรนำร่องอบรมเกษตรกรเพชรบูรณ์ปลูกถั่วเขียว KUML ตามแผนส่งเสริมขยายผลปี 67