เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 สวทช. โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ จัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกถั่วเขียวสายพันธุ์ KUML แบบครบวงจร ณ โรงเรียนบ้านยะวึก (ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ภายใต้ BCG Model พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดสุรินทร์ และโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำ นำร่องในพื้นที่ตำบลยะวึกและตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี โดยมุ่งให้ผู้มีรายได้น้อยปลูกถั่วเขียวสร้างรายได้และใช้กลไกตลาดนำการผลิตเพื่อยกระดับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอชุมพลบุรีให้เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวคุณภาพดี พร้อมเชื่อมโยงบริษัท กิตติทัต จำกัด เป็นตลาดรับซื้อ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 46 คน

อนึ่ง โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

สวทช.-มรฏ.สุรินทร์ เดินหน้าแก้จนเกษตรกรชุมพลบุรี หนุนปลูกถั่วเขียว KUML สร้างรายได้