เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการฝึกอบรมและบ่มเพาะบุคลากรสายอาชีพด้านเกษตรสมัยใหม่ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เพื่อเสริมสร้างบุคลากรสายอาชีพให้เกิดนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรสู่ภาคเกษตรกรรมของประเทศ ณ อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สท. ผนึกสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา บ่มเพาะเส้นทางอาชีพเกษตรสมัยใหม่