ส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชน ภูกุ้มข้าวงามสง่า ปทุมมาเบ่งบาน หอย 130 ล้านปี แหล่งธรณีคำพอุง

ส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชน ภูกุ้มข้าวงามสง่า ปทุมมาเบ่งบาน หอย 130 ล้านปี แหล่งธรณีคำพอุง

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เทศบาลตำบลคำพอุงและวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม ทสม.อนุรักษ์ซากดึกดำบรรพ์ (ภูกุ้มข้าว) จัดกิจกรรม “ส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชน ภูกุ้มข้าวงามสง่า ปทุมมาเบ่งบาน หอย 130 ล้านปี แหล่งธรณีคำพอุง” เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ณ วัดภูกุ้มข้าว ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด ภายใต้โครงการ “การพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตปทุมมาและกระเจียวคุณภาพเพื่อการค้าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชน และส่งเสริมปทุมมาให้เป็นพืชทางเลือก ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้ให้ชุมชน ภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ นิทรรศการแสดงการใช้ประโยชน์จากดอกปทุมมา แปลงสาธิตปทุมมาสายพันธุ์จากงานวิจัย การประกวดอาหารพืชถิ่นจากพืชในชุมชน เช่น กระเจียว

งานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต (ภาคใต้) ประจำปี 2565

งานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต (ภาคใต้) ประจำปี 2565

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ร่วมกับภาคีพันธมิตรทั้งหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาในจังหวัดสงขลา นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในจังหวัดสงขลา โดยฉพาะ “ข้าว” ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด ในช่วงวันที่ 20-21 มิถุนายน 2565 สท./สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าวภายในงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต (ภาคใต้) เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำ 2565 ณ โรงเรียนบ้านกระอาน ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา โดยนำเสนอเทคโนโลยีด้านการผลิตข้าวของ สวทช. เช่น  พันธุ์ข้าวที่พัฒนาโดยนักวิจัย สวทช. แอพพลิเคชั่นที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ตัวอย่างกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวพื้นเมืองที่ สวทช. ได้ร่วมทำงานด้วย เป็นต้น นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาได้นำเสนอพันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ที่ได้ศึกษาและรวบรวมไว้ ตลอดจนการทำงานร่วมกับกลุ่มเกษตรกรเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง สื่อความรู้ที่นำเสนอภายในงาน

งานมหกรรมเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดร้อยเอ็ด (เทศกาลข้าวหอมมะลิโลก)

งานมหกรรมเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดร้อยเอ็ด (เทศกาลข้าวหอมมะลิโลก)

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดร้อยเอ็ด (เทศกาลข้าวหอมมะลิโลก) ระหว่างวันที่ 23–25 ธันวาคม 2565 ณ ลานสาเกตนคร บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยจัดแสดงองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตข้าวและเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ สท. ได้ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรและชุมชนเพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่จัดแสดง ได้แก่ ตัวอย่างสายพันธุ์ข้าวที่พัฒนาโดย สวทช. สารชีวภัณฑ์ พืชหลังนา (ถั่วเขียว) สารชีวภัณฑ์ อาหารโค TMR การแปรรูปข้าว สิ่งทอ นอกจากนี้ยังนำเสนอตัวอย่างกลุ่มเกษตรกรในเครือข่าย สท. ที่เป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว