กำหนดการอบรมหลักสูตรออนไลน์
“เทคโนโลยีระบบเกษตรอัจฉริยะแบบเข้มข้นโดยใช้นวัตกรรมเปิด HandySense”
วันที่ 23-24 สิงหาคม 2564
จัดโดย สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564
8.30 – 09.00 น.
แนะนำหลักสูตร 
09.00 – 11.00 น.
ระบบพื้นฐาน HandySense

-HandySense คืออะไร

-การใช้งานเบื้องต้น HandySense ด้านการเกษตร (พืชไร่, พืชสวน)

-การใช้งาน Sensor สำหรับระบบควบคุม

โดย ทีมวิจัย HandySense ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

 
การผลิตอุปกรณ์ HandySense

-Schematic Design

-PCB Design

-Component

-Sensor

-งบประมาณการผลิตอุปกรณ์

โดย ทีมวิจัย HandySense ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

11.00 – 12.00 น.
ถาม-ตอบ
วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564
09.00 – 10.30 น.
เรียนรู้การทำงาน และวิธีการติดตั้งระบบ HandySense

-การติดตั้ง Firmware HandySense Board โดยใช้ Arduino IDE

-การ configuration อุปกรณ์ HandySense Board

-การเชื่อมต่อ network และการตรวจสอบการเชื่อมต่อ

-การตรวจสอบการทำงานของ Sensor

-การตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุม

-การเชื่อมต่อ Output Relay ของ HandySense กับวาล์ไฟฟ้า, Magnetic Switch, ปั๊มน้ำ

-วิธีการติดตั้ง HandySense อย่างถูกต้องเหมาะสม

-วิธีการประเมินสภาวะความผิดปกติ ความเสียหายของอุปกรณ์ และการซ่อมแซมแก้ไข

-การ Export ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน

โดย ทีมวิจัย HandySense ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

10.30 -11.30 น.
ถาม-ตอบ และสรุปกิจกรรม

11.30 – 12.00 น.

ทำแบบทดสอบหลังอบรม (Post -Test)
Course online: HandySense