เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2566 สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดอบรมหัวข้อ “การจัดการสภาพแวดล้อมภายในบ่อและการดูแลสุขภาพสัตว์น้ำ” และ “เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเห็ดมิลค์กี้เชิงพาณิชย์” โดยได้รับความสนใจจากเกษตรกร ผู้ประกอบการและนักศึกษารวมกว่า 60 คน ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “การพัฒนาสถานีเรียนรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดจันทบุรี” โดยความร่วมมือระหว่าง สวทช.-มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

การอบรมในหัวข้อ “การจัดการสภาพแวดล้อมภายในบ่อและการดูแลสุขภาพสัตว์น้ำ” จัดขึ้น ณ ห้องประชุมประถม ใจจิตร อาคารกุลละวณิชย์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยมี ดร.สรวิศ เผ่าทองศุข นักวิจัย สวทช. เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “สิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อมในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ และโมเดลการเลี้ยงกุ้งแบบธรมชาติ: ลดต้นทุน ทำกำไร” ดร.กัลยาณ์ แดงติ๊บ นักวิจัย สวทช. บรรยายเรื่อง “การบริหารจัดการสุขภาพกุ้งเพืี่อป้องกันการเกิดโรคระบาดในบ่อเลี้ยง” และดร.ชนัดดา เกษมโชติช่วง มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก บางพระ บรรยายเรื่อง “คุณภาพลูกกุ้งขาวแวนาไมกับความสำเร็จของการเลี้ยงกุ้งขาวแวนาไม”

สำหรับการอบรมหัวข้อ “เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเห็ดมิลค์กี้เชิงพาณิชย์” จัดขึ้น ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มผลิตเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร หมู่ 8 ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยมี ผศ.ดร.ปัทมา ศรีน้ำเงิน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ตั้งแต่การทำก้อนเชื้อเห็ด การเลี้ยงเห็ด การดูแล การเก็บเกี่ยวจนถึงการใช้ประโยชน์ในเมนูอาหาร ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากภาคทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติไปประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้

สท.-ม.บูรพาฯ จันทบุรี เสริมความรู้ด้าน “สัตว์น้ำ” สร้างอาชีพ “เพาะเห็ดมิลกี้เชิงพาณิชย์”