หน้าแรก ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ คุณสมบัติของผู้รับทุน ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน การทำสัญญา แนวทางการเบิกจ่ายทุน ปฏิทินกิจกรรม/ข่าว/ข้อมูลน่ารู้ ดาวน์โหลด ติดต่อโครงการ
     
 
ปฏิทินกิจกรรม/ข่าว/ข้อมูลน่ารู้
ปฎิทินกิจกรรมของโครงการ
   
 
กิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
(รับทุนก่อนปี 2557)

ระยะเวลาดำเนินการ
(รับทุนตั้งแต่ปี 2557)

หมายเหตุ
ประชาสัมพันธ์โครงการ ( Road show)
พฤศจิกายน ถึง
กุมภาพันธ์
พฤศจิกายน ถึง
มีนาคม
 
รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุน

1 มกราคม ถึง
28 กุมภาพันธ์

1 กุมภาพันธ์ ถึง
31 มีนาคม

เปิดรับสมัคร ONLINE ทาง
www.nstda.or.th/NUI-RC

ประชุมพิจารณาคัดเลือกทุน
เมษายน ถึง
พฤษภาคม
เมษายน ถึง
พฤษภาคม
 
ประกาศชื่อผู้ได้รับทุน
พฤษภาคม ถึง
มิถุนายน
มิถุนายน

ทางเวบไซต์
www.nstda.or.th/NUI-RC

ปฐมนิเทศผู้ได้รับทุนและทำสัญญารับทุน
กรกฎาคม กรกฎาคม

แจ้งรายละเอียดทาง
www.nstda.or.th/NUI-RC

ส่งเงินทุนงวดแรก/ภาคต้น
(เงินทุนประจำเดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน)
มิถุนายน ถึง
กรกฎาคม
สิงหาคม ถึง
กันยายน
หลังสัญญาลงนามทุกฝ่ายแล้ว / หลังส่งรายงานความก้าวหน้า
การศึกษาและวิจัย และผ่าน
การประเมินจาก สวทช. แล้ว
ผู้รับทุนส่งรายงานความก้าวหน้าประจำภาคต้น*
ตุลาคม ธันวาคม
ต้องส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด
ส่งเงินทุนงวดที่ 2 / ภาคปลาย
(เงินทุนประจำเดือนธันวาคม-พฤษภาคม)
พฤศจิกายน ถึง
ธันวาคม
มกราคม ถึง
กุมภาพันธ์
สัมพันธ์กับการส่งรายงานความก้าวหน้า
การนำเสนอผลงานประจำปีเพื่อรายงาน
ความก้าวหน้าของงานวิจัย *
มีนาคม มกราคม และ พฤษภาคม
งาน Progress Report มักจัดในช่วง
งานประชุมวิชาการประจำปี สวทช.
ผู้รับทุนส่งรายงานความก้าวหน้า
เมษายน มิถุนายน ต้องส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด
   
   
  ตารางแสดงกำหนดการส่งรายงานและการนำเสนอความก้าวหน้าการวิจัย
   
 
ระยะ ปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาปีที่ 1 ภาคการศึกษาปีที่ 2 ภาคการศึกษาปีที่ 1 ภาคการศึกษาปีที่ 2 ภาคการศึกษาปีที่ 1 ภาคการศึกษาปีที่ 2
ปริญญาโท ส่งรายงาน ส่งรายงาน ส่งรายงาน ส่งรายงาน
ปิดโครงการ
   
นำเสนอ
ความก้าวหน้า
แบบปากเปล่า
นำเสนอ
แบบปากเปล่า
เพื่อปิดโครงการ
 
ปริญญาเอก

ส่งรายงาน

ส่งรายงาน ส่งรายงาน ส่งรายงาน ส่งรายงาน ส่งรายงาน
ปิดโครงการ
นำเสนอ
ความก้าวหน้า
แบบปากเปล่า #1
นำเสนอ
ความก้าวหน้า
แบบปากเปล่า #2
นำเสนอ
แบบปากเปล่า
เพื่อปิดโครงการ
 
 
     
หน้าแรก
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
คุณสมบัติของผู้รับทุน
ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน
การทำสัญญา
แนวทางการเบิกจ่ายขอทุน
ปฏิทินกิจกรรม/ข่าว/ข้อมูลน่ารู้
ดาวน์โหลด
ติดต่อโครงการ
 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรมมีวัตถุประสงค์
จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป