หน้าแรก ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ คุณสมบัติของผู้รับทุน ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน การทำสัญญา แนวทางการเบิกจ่ายทุน ปฏิทินกิจกรรม/ข่าว/ข้อมูลน่ารู้ ดาวน์โหลด ติดต่อโครงการ
     
 
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
ที่มาของโครงการ
 

           จากส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์และพันธกิจของการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2550 - 2554) ว่าด้วยการเสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม มุ่งปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศให้แข่งขันได้ โดยการปรับโครงสร้างการผลิตและบริการบนพื้นฐานความรู้ และนวัตกรรมทำให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เล็งเห็นถึงยุทธศาสตร์ และความจำเป็นในการที่จะพัฒนาศักยภาพกำลังคนเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว
จึงได้จัดตั้งโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนา สำหรับภาคอุตสาหกรรม (NSTDA-University-Industry Research Collaboration: NUI-RC) ขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรม และการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรในสถาบันการศึกษา ให้มีความเข้มแข็งในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ โดยอาศัยการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่สถาบันการศึกษาซึ่งมีความเข้มแข็งด้านวิชาการมีความพร้อมของทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีนักศึกษาที่พร้อมจะพัฒนาศักยภาพของตนเอง ร่วมกับสถาบันวิจัย และภาคอุตสาหกรรม ซึ่งพร้อมที่จะร่วมมือในงานวิจัยและพัฒนาเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความพร้อมด้านบุคลากร และมีบุคลากรเพียงพอต่อการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม

           โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม (NSTDA-University-Industry
Research Collaboration: NUI-RC)
จึงเป็นโครงการที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จะดำเนินการ
เพื่อสนับสนุน การผลิตบัณฑิตสำหรับภาคอุตสาหกรรมและบริการของประเทศเพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ สร้างงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อ
ภาคอุตสาหกรรม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง สวทช. สถาบันการศึกษาทั้งภายใน และต่างประเทศ และภาคอุตสาหกรรม

 
รูปแบบของโครงการ
             การทำโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม เป็นโครงการที่ผุ้วิจัยได้มีโอกาสเรียนรู้ทั้งเชิงวิชาการจากงานวิจัย การบริหารจัดการโครงการ และเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างภาคอุตสาหกรรมและนักวิจัย ซึ่งผลงานที่เกิดขึ้นเป็นความต้องการจริงจากภาคอุตสาหกรรม
ดั้งนั้นการสนับสนุนทุนสวทช. มีนโยบายการสนับสนุนให้บัณฑิตทั้งระดับปริญญาโท และเอก ได้มีการเรียนรู้ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่
ภาคอุตสาหกรรมด้วยทักษะการทำโครงงานวิจัยที่่จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งภาคอุตสาหกรรม และความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ

         ดังนั้นทุกทุนการศึกษา จะต้องเชื่อมโยงกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม โดยให้หัวหน้าโครงการวิจัย (อาจารย์ที่ปรึกษา)
ซึ่งอาจเป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสวทช. หรือ โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ประสงค์ที่จะขอรับการสนับสนุน
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และเอก นำส่งข้อเสนอโครงการมายังสวทช.เพื่อรับการพิจารณา

          สวทช. จะจัดให้มีกิจกรรม การอบรมที่เหมาะสม เพื่อผลักดันให้นักศึกษาที่ได้รับทุน สามารถพัฒนาทักษะทั้งด้านการทำงานวิจัย
การบริหารจัดการ การสื่อสาร การนำเสนอผลงาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มจำนวนนักวิจัยที่มีคุณภาพ
และผลิตผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมตามมาตรฐานสากล
 
วัตถุประสงค์
             1. ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและงานวิจัยคุณภาพ

           2. กระตุ้นให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานภายใต้ สวทช. สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
รวมถึงภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ในการผลิตผลงาน โครงงาน งานวิจัย และพัฒนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เทคโนโลยีระหว่าง
หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ อันจะนำไปสู่การผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมในเทคโนโลยีเป้าหมายที่ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
การผลิตและบริการ

           3. เพิ่มศักยภาพในการผลิตผลงานวิจัยให้แก่อาจารย์ของสถาบันการศึกษา และนักวิจัยของหน่วยงานภายใต้ สวทช.
และให้โอกาสแก่นักศึกษาในการเข้าร่วมโครงการ ด้วยการมีบุคลากรที่มีศักยภาพสูงจากทุกฝ่าย รวมถึงภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วม
   
 
เป้าหมาย
 

การสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญา โท และ เอก  

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรม และการเตรียมความพร้อมบุคลากรในสถาบันการศึกษา เป็นหนี่งยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งจำเป็นจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมผู้ใช้เทคโนโลยี รวมทั้งการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

   
  ประสานความร่วมมือ
 

โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆซึ่งมีความแข็งแกร่งด้านวิชาการ มีความพร้อมของทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีนักศึกษาที่พร้อมจะพัฒนาศักยภาพของตนเอง ผนึกกำลังทางวิชาการร่วมกัน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งเป็นเจ้าภาพการดำเนินงาน มีความร่วมมือกับทั้งภาคอุตสาหกรรม และ หน่วยงานต่างๆภายในสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งพร้อมที่จะร่วมมือในงานวิจัยและพัฒนาเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความพร้อมของบุคลากร และเพียงพอต่อการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม

 
 
     
หน้าแรก
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
คุณสมบัติของผู้รับทุน
ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน
การทำสัญญา
แนวทางการเบิกจ่ายขอทุน
ปฏิทินกิจกรรม/ข่าว/ข้อมูลน่ารู้
ดาวน์โหลด
ติดต่อโครงการ
 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรมมีวัตถุประสงค์
จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป