หน้าแรก ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ คุณสมบัติของผู้รับทุน ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน การทำสัญญา แนวทางการเบิกจ่ายทุน ปฏิทินกิจกรรม/ข่าว/ข้อมูลน่ารู้ ดาวน์โหลด ติดต่อโครงการ
     
 
การทำสัญญารับทุน
                  นักศึกษาที่ สวทช. ได้ประกาศรายชื่อเป็นผู้ที่ได้รับทุนแล้ว ต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนรวมทั้งศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการทำสัญญา โดยเตรียมเอกสารประกอบการทำสัญญาให้ครบถ้วนและถูกต้อง รวมทั้งสรรหาผู้ค้ำประกันตามคุณสมบัติที่โครงการฯ ได้แจ้งไว้
 
1. คุณสมบัติของผู้รับทุน
 

          1. ต้องเป็นนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้วในหลักสูตรที่มีโครงการวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกกรม
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาในสถาบันที่ศึกษาอยู่ร่วมโครงการ หรืออาจมีนักวิจัย สวทช. ร่วมด้วย หากนักศึกษาไม่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์ได้รับทุน

          2. ไม่รับทุนการศึกษาอื่นในส่วนค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายส่วนตัวซ้ำซ้อน

          3. ต้องศึกษาและทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ที่ได้รับทุนเต็มเวลาจนสำเร็จการศึกษาในระดับที่ได้รับทุน (ในกรณีเป็นข้าราชการ หรือผู้ทำงาน
มีเงินเดือนประจำ ต้องลาศึกษาต่อ) หรือมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดให้สามารถศึกษาต่อได้ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ

          4. ต้องสำเร็จการศึกษาในระดับที่ได้รับทุน หากผู้รับทุนละทิ้งการทำวิจัยในหัวข้อที่ได้รับทุนโดยไม่มีเหตุผลที่สมควร จะต้องชดใช้
ทุนคืน สวทช.

 
2. คุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน (ข้อใดข้อหนึ่ง)
            1. บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง
          2. บุคคลที่เป็นข้าราชการตั้งแต่ ระดับ 3 ขึ้นไป (หรือเทียบเท่า)
          3. บุคคลซึ่งเป็นผู้มีความมั่นคงทางอาชีพ มีวุฒิภาวะเหมาะสม และยินดีเป็นผู้ค้ำประกันให้
 
3. เอกสารประกอบการทำสัญญา
            เตรียมเอกสารทุกรายการ จำนวน 3 ชุด พร้อมทั้ง รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
          - แบบฟอร์มสัญญาซึ่งโครงการจัดส่งผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้กับนักศึกษา
          - สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับทุน
          - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับทุน
          - สำเนาบัตรประชาชนของผู้ค้ำประกัน
          - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน
          - ผู้รับทุน "โปรดเตรียมจัดหา" อากรแสตมป์ 10 บาท ต่อ 1 ฉบับของสัญญาค้ำประกัน เพื่อติดมุมขวาด้านบนหน้าแรกของสัญญาค้ำประกัน ทั้ง 3 ฉบับ
   
  เลขที่สัญญารับทุน และ รหัสผู้รับทุน
 

          สวทช. จะเป็นผู้กำหนดให้ โดยรหัสของนักศึกษาที่ได้รับทุนสำหรับใช้ในการติดต่อกับโครงการฯ สามารถดูได้จากสัญญารับทุนฉบับสมบูรณ์ที่ สวทช.ส่งคืนให้นักศึกษา ดังนี้

เลขที่สัญญารับทุน           NUI-RC 01 –YY-ZZZ
รหัสผู้รับทุน                   NUI-RC - AXX -BB – YY- ZZZG

โดยที่
          1.NUI แทน ทุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนา สำหรับภาคอุตสาหกรรม (ทุน NUI-RC)
          2.XX แทน สาขาที่สมัคร
                    11 คือ สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมอื่นๆ
                    22 คือ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรม
                    33 คือ สาขาเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
                    44 คือ สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
                    55 คือ สาขานาโนเทคโนโลยี
                    66 คือ สาขาไมโครอิเล็กทรอนิกส์
          3. A คลัสเตอร์ (กลุ่มอุตสาหกรรม)
          4. BB แทน สถาบัน
          5. YY แทน ปีที่สมัคร
          6. ZZZ แทน Running number
          7. G แทน ระดับการศึกษาที่รับทุน
                    ระดับปริญญาโท ใช้อักษร M
                    ระดับปริญญาเอก ใช้อักษร D

   
4. ขั้นตอนการทำสัญญารับทุน
            1. ผู้รับทุนตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-นามสกุลและคำนำหน้าชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ของทั้งผู้ได้รับทุน อาจารย์ที่ปรึกษา
และนักวิจัย สวทช. ชื่อบริษัทที่ให้โจทย์วิจัย ชื่อโครงการวิจัย(Thesis) หากพบข้อความที่ไม่ถูกต้องขอให้แจ้งกลับมาที่ โครงการฯ โดยระบุชื่อทุน NUI-RC ให้ชัดเจน และส่งอีเมล์มายัง : grd@nstda.or.th

          2. สวทช. จะจัดส่งชุดไฟล์ 1 ชุด อันประกอบด้วย แบบฟอร์มสัญญารับทุน สัญญาค้ำประกัน และบัญชีเงินทุนทางจดหมายอิเลกทรอนิกส์ เพื่อให้นักศึกษาพิมพ์ชุดแบบฟอร์มทั้งหมด จำนวน 3 ชุด ต่อนักศึกษา 1 คน ในกระดาษ A4 สีขาว ขนาด 80 แกรม ไม่พิมพ์หน้าหลัง พร้อมแนบเอกสารประกอบดังนี้
                    2.1 สำหรับผู้ได้รับทุน ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และรับรองสำเนาถูกต้อง โดยแนบไว้
ในสัญญาทั้ง 3 ชุด
                    2.2 สำหรับผู้ค้ำประกัน ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และรับรองสำเนาถูกต้อง หากผู้ค้ำประกัน
มีคู่สมรส จะต้องให้คู่สมรสกรอกข้อมูลในเอกสารคำยินยอมและแนบเอกสารเช่นเดียวกับผู้ค้ำประกัน โดยแนบไว้ในสัญญาทั้ง 3 ชุด แล้วให้ผู้รับทุน
ติดอากรแสตมป์ 10 บาท ในหน้าแรกมุมบนขวามือ ของสัญญาค้ำประกันทั้ง 3 ชุด

          3. เมื่อผู้ได้รับทุนดำเนินการกรอกและลงนามในสัญญา พร้อมทั้งให้อาจารย์ที่ปรึกษา และนักวิจัย สวทช.ลงนามเป็นพยานในสัญญา
รับทุนทั้ง 3 ชุดแล้ว ให้ผู้รับทุนนำสัญญาทั้งหมดส่งโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนา สำหรับภาคอุตสาหกรรม (NUI-RC) ภายในวัน - เวลา ที่กำหนด
   
 
          โปรดส่งเอกสารสัญญาทั้งหมดให้แก่ สวทช. ภายในกำหนดเวลา โดยส่งมาตามที่อยู่ดังนี้
          โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนา สำหรับภาคอุตสาหกรรม (NUI-RC)
                    ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย
                    ชั้น 4 ห้อง 416 อาคารสำนักงานกลาง
                    สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
                    เลขที่ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
                    อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
   
            4. เมื่อสวทช. ได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ สวทช. จะส่งสัญญาพร้อมจดหมายนำส่งอย่างเป็นทางการไปยัง อธิการบดีของมหาวิทยาลัยที่ผู้ได้รับทุนสังกัดอยู่ เพื่อมหาวิทยาลัยลงนามรับทราบ และประทับตรามหาวิทยาลัยในทุกหน้าของสัญญา และเมื่อมหาวิทยาลัยส่งสัญญากลับมายังสวทช. ตามที่อยู่แล้วนั้น ซึ่งเมื่อ สวทช. ได้รับสัญญาแล้ว จะดำเนินการให้ผู้บริหารลงนามในสัญญาและเตรียมการจัดส่งเงินทุนงวดแรกต่อไป

            5. เมื่อสัญญาลงนามครบทุกฝ่ายทั้ง 3 ชุดแล้ว ถือว่าสัญญารับทุนนั้นสมบูรณ์ สวทช. จะดำเนินการดังนี้
                    - สวทช.จะเก็บรักษาสัญญาฉบับจริงไว้ 1 ชุด
                    - สวทช. จัดส่งสัญญาฉบับจริงไปยังคณะที่ผู้ได้รับทุนสังกัดอยู่ 2 ชุด เพื่อให้คณะเก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ชุด
                     และผู้ได้รับทุน เก็บไว้ 1 ชุด
                    - สวทช. จัดส่งสำเนาสัญญาให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ชุดและนักวิจัย สวทช.(หากมี) 1 ชุด

          6. ผู้รับทุนตรวจสอบรายชื่อผู้ประสานงานการเบิกจ่ายทุนของแต่ละคณะ แต่ละมหาวิทยาลัยได้ที่เว็บไซด์ของโครงการ

          7. สวทช. จะประสานงานจัดส่งเงินทุนงวดแรกไปยังคณะ เพื่อให้ผู้รับทุนเบิกจ่ายที่คณะภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา
ครบทุกฝ่ายแล้ว

          8. หากกรณีมีข้อสงสัยในรายละเอียดของการทำสัญญารับทุน ติดต่อสอบถามได้ที่
                ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย สวทช. ติดต่อคุณ คุณวารี อัชชะกุลวิสุทธิ์ โทรศัพท์ 02-564-7000 ต่อ 1424 หรือ
                e-mail : wareew@nstda.or.th
 
     
หน้าแรก
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
คุณสมบัติของผู้รับทุน
ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน
การทำสัญญา
แนวทางการเบิกจ่ายขอทุน
ปฏิทินกิจกรรม/ข่าว/ข้อมูลน่ารู้
ดาวน์โหลด
ติดต่อโครงการ
 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรมมีวัตถุประสงค์
จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป